banner_007
banner_006
banner_008

Namibia planuje wybudować elektrownię wodną na rzece Okawango. Doprowadzi to niekorzystnych zmian na obszarze największej na świecie delty i występujących tam ogromnych obszarów unikalnych mokradeł. Tama wysokości 15 metrów może zmienić warunki w dolinie rzeki na długości około 60 km. Wpłynie na tempo sedymentacji i skład chemiczny wody. Zwiększone parowanie z planowanego zbiornika zaporowego będzie skutkowało wzrostem zasolenia wody w rzece, a zatrzymywanie w nim osadów przyczyni się do nasilenia erozji w dolnym biegu rzeki. Takie zmiany mogą silnie wpłynąć na ekosystem w delcie Okawango. Na przykład, jeden z ważnych na tym obszarze gatunków roślin - papirus - jest wrażliwy na zmiany zasolenia wody. 

Więcej w IMCG Newsletter. 

Minister środowiska Jan Szyszko poinformował, że uchylił decyzje wojewody podlaskiego o wydaniu zezwoleń na realizację przedsięwzięć drogowych w obszarach Natura 2000 w ciągu dróg krajowych nr 8 i 19 – obwodnica Augustowa, Wasilkowa i fragment drogi nr 8 – Sochonie. Tym samym wszystkie procedury związane z pozwoleniami na budowę ww. odcinków dróg, w tym obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy, muszą się rozpocząć od nowa.

Na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Lubuskiem został schwytany i zaopatrzony w nadajnik radiowy pierwszy w Polsce szop pracz. W ostatnich latach populacja tych zwierząt w naszym kraju rośnie. "Celem naszych badań jest prześledzenie wpływu ekspansji tego gatunku na rodzimą faunę" – mówi dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”, Konrad Wypychowski.

Decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Morze Bałtyckie otrzymało status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego (Particularly Sensitive Sea Area - PSSA). Tym samym znalazło się pośród najcenniejszych i najbardziej wrażliwych ekosystemów morskich naszego globu, obok Wielkiej Rafy Koralowej czy Wysp Galapagos.

Artykuł Adama Bohdana, opublikowany na łamach Dzikiego Życia, październik 2005. 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, polski partner BirdLife International, rozpoczyna największy w Polsce projekt ochrony gatunkowej, finansowany w 75% przez fundusz LIFE-Nature. Przedmiotem prowadzonych działań ochronnych będzie najrzadszy ptak śpiewający kontynentalnej Europy – wodniczka. Projekt będzie trwał do 2010 roku i pochłonie kwotę 5,4 mln EUR. Więcej na: http://www.otop.org.pl

Roztapia się wieczna zmarzlina na obszarze torfowisk w Zachodniej Syberii. Ma to prawdopodobnie związek z ocieplaniem się klimatu. Zamiast torfowisk mogą powstać płytkie jeziora. Do atmosfery mogą uwolnić się ogromne ilości związków węgla, które jako gazy cieplarniane przyczynią się do dalszego ocieplania klimatu i dalszego rozmarzania syberyjskiej wiecznej zmarzliny.

Irackie bagna należą do jednych z największych na świecie. Zostały prawie w całości osuszone w czasie reżimu Saddama Husajna. Około 90 % ich powierzchni zamieniło się w półpustynię. W 2001 roku ostrzegano że do 2008 roku bagna te znikną całkowicie. Po upadku reżimu ludzie zaczęli jednak niszczyć tamy i umożliwiać wodzie powrót na osuszone bagna. Obecnie już około 40 % irackich bagien powraca do stanu sprzed osuszenia.

Na fali tragedii jakie rozegrały się w ostatnich dniach na drogach Podlasia, dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. Żerując na nieszczęściu ludzi ukrywa zaniedbania swojej instytucji w przygotowaniu inwestycji, a o niepowodzenia oskarża ekologów – twierdzą oburzone organizacje pozarządowe: Bankwatch, Greenpeace, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF.  Więcej na: http://www.wwf.pl

Od 26 września trwa protest głodowy, jaki prowadzi o. Luis Flávio Cappio, biskup diecezji Barra w Brazylii. Powodem determinacji Pasterza diecezji jest zachowanie się rządowych agencji, które dążą do realizacji gigantycznych projektów hydrologiczno-melioracyjnych, zmieniających całkowicie ekosystem rzeki Rio Sao Francisco. W powszechnej opinii owe projekty, korzystne dla centralnej władzy, dużych przedsiębiorców i wielkich właścicieli ziemskich, zniszczą naturalne środowisko życia milionów ludzi i wywołają katastrofę ekologiczną w północno-wschodniej części kraju. Więcej na: http://pracownia.org.pl/aktualnosci,35

 

Aktualności