banner_007
banner_008
banner_005

Truizmem jest już stwierdzenie, że skuteczna ochrona jakiegokolwiek mokradła wymaga zapewnienia czystości jego wód, a ta - likwidacji źródeł zanieczyszczeń znajdujących się w jego zlewni. Chociaż sytuacja w zakresie oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych znacznie poprawiła się w Polsce w ostatnich latach, pamiętać trzeba, że z ekologicznego punktu widzenia bardzo istotny jest tzw. III stopień oczyszczania ścieków, tj. redukcja ilości substancji biogennych.

Część starszych oczyszczalni ścieków nie jest wyposażona w odpowiednie rozwiązania. Korzystnie jest, gdy oczyszczone ścieki przed odprowadzeniem do rzeki przepływają np. przez układ zarosłych trzciną stawów.
Czasem także sama likwidacja źródeł zanieczyszczeń nie powoduje automatycznego i szybkiego oczyszczenia wód poniżej źródła. Na przykład osady w jeziorach bądź w sztucznych zbiornikach zaporowych mogły skumulować zanieczyszczenia i obecnie są ich wtórnym źródłem.
Znacznie większym problemem dla czystości wód są nieskoncentrowane źródła zanieczyszczeń, np. pochodzących z gospodarki rolnej. Kultura w prowadzeniu tej gospodarki i przestrzeganie zasad zawartych w obowiązujących przepisach prawnych (zebrane razem przepisy te tworzą tzw. minimum rolnośrodowiskowe) powinno zapewniać podstawowy poziom zabezpieczenia mokradeł przed tym zagrożeniem.
Minimum rolnośrodowiskowe obejmuje następujące zakazy i nakazy w zakresie ochrony wód, nawożenia i stosowania środków ochrony roślin, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej. Szczegółowe brzmienie tych wymogów zmienia się, a obejmują/obejmowały one m.in.:
- wyznaczenie maksymalnej dawki nawozu naturalnego zastosowanej w ciągu roku na 1 ha użytków rolnych;
- uregulowanie zasad rolniczego wykorzystanie ścieków na terenie gospodarstwa;
- zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych;
- uregulowanie zasad stosowania środków ochrony roślin na terenie godpodarstwa.

Gospodarka rolna w zlewni interesującego nas mokradła może oczywiście w swoich proprzyrodniczych i prośrodowiskowych działaniach wykroczyć poza podane tu minimum. Rozwój ekologicznych form rolnictwa, tworzenie stref buforowych (miedz, zadrzewień śródpolnych), przekształcanie gruntów ornych na użytki zielone bez wątpienia przysłużą się ochronie środowiska mokradeł.  

 

Aktualności