banner_001
banner_005
banner_008

Poradnik Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich, wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2005 roku: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/Zasady_dobrej_praktyki.pdf

Korytarz ekologiczny doliny Bugu: Stan - Zagrożenia - Ochrona - publikacja stanowi zasadniczą część projektu o takim samym tytule, realizowanego na obszarze Polski, Ukrainy i Białorusi przez Fundację IUCN Poland. Projekt skoncentrowano miedzy innymi na ochronie i odtworzeniu różnorodności biologicznej Bugu wraz z jego doliną, promocji wartości przyrodniczych oraz zainicjowaniu długoterminowej międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą, w celu opracowania i wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody w dolinie Bugu.

Publikacja dostępna tutaj

Korytarz ekologiczny doliny Odry: Stan - Funkcjonowanie - Zagrożenia - Poniższa publikacja jest rezultatem pierwszego etapu projektu "Korytarze ekologiczne głównych rzek Polski", realizowanego i finansowanego przez IUCN w Polsce. W dalszych etapach przewidziano opracowanie zasad ochrony i zagospodarowania dolin dużych rzek w Polsce jako korytarzy ekologicznych o międzynarodowym znaczeniu. Celem tej inicjatywy jest zachowanie i odtworzenie właściwej dla dolin rzeczbych różnorodności biologicznej, odpowiedniego stanu jakościowego wód oraz zahamwania procesu zmniejszania się zasobów wodnych kraju.

Publikacja dostępna tutaj

Korytarz ekologiczny doliny Wisły: Stan - Funkcjonowanie - Zagrożenia - Poniższa publikacja jest rezultatem pierwszego etapu projektu "Korytarze ekologiczne głównych rzek Polski", realizowanego i finansowanego przez IUCN w Polsce. W dalszych etapach przewidziano opracowanie zasad ochrony i zagospodarowania dolin dużych rzek w Polsce jako korytarzy ekologicznych o międzynarodowym znaczeniu. Celem tej inicjatywy jest zachowanie i odtworzenie właściwej dla dolin rzeczbych różnorodności biologicznej, odpowiedniego stanu jakościowego wód oraz zahamwania procesu zmniejszania się zasobów wodnych kraju.

Publikacja dostępna tutaj

Opracowanie pod redakcją Janusz Żelazińskiego i Roberta Wawręty: Jak chronić się przed powodzią i zachować przyrodę dolin rzecznych? można pobrać tutaj.

Atlas obejmujący dolinę Odry z zaznaczonymi istniejącymi typami środowisk, wodami oraz informacjami z zakresu gospodarki wodnej. Dostępny pod adresem: http://atlas.odra.pl/pl/index.html

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem jest jedną z funkcjonujących w Europie międzynarodowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa. Została ona powołana na podstawie Umowy podpisanej we Wrocławiu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11 kwietnia 1996 r. Do podstawowych celów MKOOpZ należy m.in. zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi substancjami, osiąganie ekosystemów wodnych i brzegowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, z właściwą im różnorodnością gatunków, umożliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody do picia z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i osadów, zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych oraz koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry. Więcej na: http://www.mkoo.pl

Czy można pogodzić ochronę przyrody z ochroną przeciwpowodziową? - Artykuł Wojciecha Jankowskiego zamieszczony na portalu kampanii "Czas na Odrę". Dostępny na: www.odra.pl/pl/dokumenty/962584435.shtml

Aktualności