banner_007
banner_006
banner_003

Korytarz ekologiczny doliny Odry: Stan - Funkcjonowanie - Zagrożenia - Poniższa publikacja jest rezultatem pierwszego etapu projektu "Korytarze ekologiczne głównych rzek Polski", realizowanego i finansowanego przez IUCN w Polsce. W dalszych etapach przewidziano opracowanie zasad ochrony i zagospodarowania dolin dużych rzek w Polsce jako korytarzy ekologicznych o międzynarodowym znaczeniu. Celem tej inicjatywy jest zachowanie i odtworzenie właściwej dla dolin rzeczbych różnorodności biologicznej, odpowiedniego stanu jakościowego wód oraz zahamwania procesu zmniejszania się zasobów wodnych kraju.

Publikacja dostępna tutaj

Aktualności