Zarząd Centrum Ochrony Mokradeł:

  

P1170723 small

Łukasz Kozub - Przewodniczący Zarządu

Jestem doktorem nauk biologicznych, absolwentem Mię­dzy­wy­­dzia­łowych Studiów Ochrony Śro­do­wis­ka na Uniwersytecie War­­szawskim. Obecnie pracuję w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowi­ska na Wydziale Biologii UW. Te­­matyka mojej pracy doktorskiej dotyczyła metod restytucji przyrodniczej torfowisk niskich i związana jest ze zrealizowanym przez CMok projektem LIFE „Motylowe Łąki”. Moje zainteresowanie przyrodą rozwinęło się dzięki hobby – wędkarstwu, które skłoniło mnie do spędzania czasu w otoczeniu przyrody nad rzekami i rzeczkami, a także do poznawania ciekawych zakątków kraju. Zawodowo zajmuję się głównie torfowiskami niskimi, ale ostatnio także szerzej innymi ekosystemami nieleśnymi, jak łąki i murawy. Za­in­te­re­so­wa­nia mam jednak znacznie szersze… W ramach badawczych i turystycznych wypraw odwiedzałem śródziemnomorskie, węgierskie i estońskie murawy, tajgę, tundrę oraz torfowiska Skandynawii, jak i również stepy oraz góry Syberii. Terenem, z którym jestem związany od początku mojej przygody z przyrodą, jest Mazowsze, jednak wybieram się także w ciekawe rejony Polski północno-wschodniej, Pomorza, Świętokrzyskiego czy Lubelszczyzny. Obecnie angażuję się w działania związane z realizacją projektu Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu, a także w wolontaryczne akcje związane z czynną ochroną przyrody realizowane przez CMok.

lukasz.kozub[at]biol.uw.edu.pl

 

AsiaGornia

Asia Gornia - Sekretarz

Jestem absolwentką ekonomii i zarządzania środowiskiem na UW oraz kierunku menedżerskiego na SGH. Zawsze miałam szerokie zainteresowania, które od kilku lat coraz bardziej koncentrują się wokół biologii i ochrony przyrody. O stowarzyszeniu dowiedziałam się w 2017 roku, za pośrednictwem wielu, niezależnie poznawanych osób. Wszystkie drogi prowadziły mnie do CMok, zaczęłam więc brać udział w akcjach czynnej ochrony torfowisk oraz muraw, stopniowo angażując się w kolejne działania. Obecnie biorę udział m.in. w realizacji projektu "Pamiętajmy o Mokradłach".

j.gornia[at]bagna.pl

 

 

IMG 6480k small

Janek Kucharzyk - Skarbnik

Rocznik 1987. Jestem magistran­tem w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu War­szaw­skie­go. Od najmłodszych lat mia­łem okazję obcowania z przy­ro­dą - od początku moje za­in­te­re­so­wa­nia skupiały się wokół botaniki. W maju 2001 roku, na podciechanowskiej łące, po raz pierwszy zobaczyłem "storczyki" - w rzeczywistości stoplamki krwiste i szerokolistne - które do tej pory kojarzyłem z kwiaciarnianymi półkami. Od tego czasu rozpoczęła się moja przygoda z rodzimymi przedstawicielami rodziny stor­czy­ko­wa­tych, a ich obserwacja i badanie stały się moją największą pasją. Od kilku lat najwięcej naukowej uwagi i czasu w terenie poświęcam dwóm gatunkom: storczykowi purpurowemu i kręczynce jesiennej. Jeżdżąc po Polsce w poszukiwaniu storczykowatych, odnalazłem w sobie również zamiłowanie do obserwacji innych przedstawicieli naszej flory, szczególnie tych najrzadszych. Obecnie szczęśliwie mogę łączyć swoją pasję z pracą, jaką stała się dla mnie botanika. Oprócz roślin, istotne miejsce w moim życiu zajmują fotografia, góry i podróże.

j.kucharzyk[at]bagna.pl

 

kotowskiWiktor Kotowski - Członek Zarządu

Jestem jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła – dziś Centrum Ochrony Mokradeł, przez pierwsze 10 lat pełniłem funkcję prezesa. Pracuję jako adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z mokradłami jestem związany od lat – fascynowały mnie w dzieciństwie (wakacje spędzałem na Mazurach i w Dolinie Biebrzy) i młodości, gdy przemierzałem doliny rzeczne jako wędkarz. Pod koniec studiów (na Wydziale Biologii UW), pobyt na wymianie studenckiej na Uniwersytecie w Groningen w Holandii – w grupie badawczej Aba Grootjansa i Rudy’ego van Diggelena sprawił, że mokradła skutecznie wygrały z moją drugą pasją – górami – także jako przedmiot specjalizacji naukowej. Od pracy magisterskiej, przez doktorat po habilitację zajmowałem się badawczo torfowiskami niskimi. Stosując szeroko pojęty warsztat ekologii roślin staram się zrozumieć przyczyny i skutki degradacji tych ekosystemów oraz znaleźć najskuteczniejsze metody ich ochrony i restytucji przyrodniczej. Odtwarzanie zniszczonych ekosystemów jest wg mnie jedną z najpilniejszych potrzeb współczesnego świata, a za najważniejsze wyzwanie stojące przed naukowcami-ekologami uważam przekonanie społeczeństw i polityków, że problem degradacji środowiska – w tym zmian klimatu – jest realny i poważny, a jego rozwiązanie, o ile możliwe, wymaga zasadniczej zmiany postrzegania miejsca człowieka w przyrodzie. W CMoku angażuję się m.in. w coroczną organizację Światowego Dnia Mokradeł, współpracę z Wetlands International – European Association (jako członek Zarządu) i różnego rodzaju akcje edukacyjne – ostatnio związane przede wszystkim z ochroną rzek.

w.kotowski[at]bagna.pl

  

EJablonska

Ewa Jabłońska - Członek Zarządu

Przyrodę próbuję poznać i zrozumieć prowadząc badania naukowe, ale też czuję z nią więź i niszczenie przyrody budzi we mnie smutek, bunt i wewnętrzną konieczność jej ratowania. W stowarzyszeniu jestem od czasu jego powstania, prowadziłam m.in. torfowiskowy projekt edukacyjny dla dzieci i projekty czynnej ochrony mokradeł, angażowałam się w bieżące działania strażnicze mające na celu ochronę przyrody rzek i torfowisk, prowadzę (z przerwami) serwis bagna.pl. Jestem ekologiem-botanikiem, pracuję na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

e.jablonska[at]uw.edu.pl

 

 

MMazurkiewicz

Marcin Mazurkiewicz - Członek Zarządu

Jestem studentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowanie roślinami rozkwitło już w szkole podstawowej, ale dopiero na studiach miałem szansę wyjść poza parapetowe doniczki i zobaczyć dziką przyrodę. Szczególnie fascynujące są dla mnie zagadnienia związane z ekologią roślin, a zwłaszcza mszaków, i w tym kierunku ciągle się rozwijam. Jestem zaangażowany w edukację przyrodniczą, nie tylko na studiach, ale też poza nimi. Centrum Ochrony Mokradeł poznałem podczas Dnia Mokradeł w 2019 i od tego wydarzenia angażuję się w jego działania.

 

mt.mazurkiewicz[at]student.uw.edu.pl

 

 

  

Komisja Rewizyjna:

 

DSCF6664 small

Paulina Dzierża

Jestem botanikiem, absolwentką biologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Pod koniec studiów trafiłam do CMok u początków jego działalności i przez kilka lat byłam zaangażo­wana w realizację projektów czynnej ochrony przyrody, działalność na­ukową, a także interwencje przyrodnicze i pracę biurową. Od roku 2008 pełnię w Stowarzyszeniu funkcję wspierającą i pomocniczą, podejmując się drobnych zadań jako wolontariusz. Głównym obszarem mojego działania przez długi czas były ekosystemy łąkowe (monitoring łąk objętych dopłatami rolnośrodowiskowymi w ramach pakietów przyrodniczych), przez rok prowadziłam także sekretariat Konwencji Ramsarskiej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Moją pasją jest edukacja i komunikacja - uważam je za jedyny skuteczny klucz do powstrzymania degradacji środowiska naturalnego.

 

  

Monika Szewczyk

Monika Szewczyk

Jestem absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła, czyli obecnego Centrum Ochrony Mokradeł. Ochrona mokradeł przez kilkanaście lat stanowiła treść mojej pracy zawodowej. Szczególnie mocno czuję się związana z doliną górnej Narwi. Dwukrotnie miałam okazję brać udział w opracowaniu planu ochrony dla ekosystemów lądowych Narwiańskiego Parku Narodowego, a historia zmian roślinności bagiennego odcinka doliny Narwi stała się tematem mojej pracy doktorskiej. Obecnie pracuję w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, gdzie zajmuję się kwestiami związanymi z ochroną różnorodności biologicznej, świadczeniami ekosystemowymi i zieloną infrastrukturą. W wolnym czasie, którego wciąż jest coraz mniej, staram się uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach związanych z ochroną ekosystemów murawowych, łąkowych i mokradłowych oraz znajdować czas na fotografię przyrodniczą.

 

  

 DSC0430Mirosław Gwiazdowicz

Większość życia mieszkam w Warszawie, ale dzieciństwo spędziłem w leśniczówce na skraju lasu. Stąd chyba wynika moja silna potrzeba kontaktu ze światem przyrody i zainteresowanie problematyką ochrony środowiska. Jestem absolwentem leśnictwa na SGGW i ochrony środowiska na Uniwersytecie w Manchesterze. W młodości bardzo interesowałem się botaniką, robiłem zielniki, na studiach należałem do Sekcji Botaniki Koła Naukowego Leśników, jeździłem na obozy naukowe. W CMok jestem od paru lat, kontakt z ludźmi i działaniami tej organizacji ożywia moje dawne zainteresowania, jest dla mnie kształcący i pozwala być blisko spraw ważnych. Moim zdaniem troska o środowisko naturalne jest dziś taką ważną sprawą. Problematyką środowiskową zajmuję się też w swojej pracy zawodowej w Kancelarii Sejmu.

 

 

 

W pozostałych rolach:

 

pawel pawlikowski small

Paweł Pawlikowski

Jestem botanikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem IMCG (International Mire Conservation Group). Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim ekologii roślin, ochrony przyrody i florystyki. Od roku 2000, kiedy po raz pierwszy prowadziłem projekt badawczy w północno-wschodniej Polsce (w Puszczy Rominckiej, w ramach działalności Koła Naukowego Biologów Terenowych UW), jestem zadeklarowanym miłośnikiem dzikich zakątków Suwalszczyzny i przyległych obszarów Mazur i Podlasia. Tam wykonywałem pracę doktorską, dotyczącą zróżnicowania roślinności i warunków siedliskowych na torfowiskach. Północno-wschodnia Polska to miejsce, gdzie prowadzę większość badań naukowych i aktywnie działam na rzecz zachowania walorów przyrodniczych tego zakątka kraju. Wcześniej, począwszy od czasów liceum, zaangażowany byłem przede wszystkim w eksplorację i ochronę przyrody na Mazowszu, zwłaszcza w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i w lasach rembertowsko-okuniewskich. W roku 2001, w gronie starych i nowych znajomych, wpadliśmy na pomysł powołania CMok. Swoje doświadczenia udziału w studenckim ruchu naukowym staram się kontynuować, współorganizując począwszy od roku 2008 coroczne Studenckie Obozy Naukowe. Od czasu obrony pracy doktorskiej pracuję jako adiunkt w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.    

 

magda galus small

Magda Galus

Jestem absolwentką Międzywy­działowych Studiów Ochrony Śro­dowiska na Uniwersytecie War­szawskim (MSOŚ UW). Ochroną środowiska interesuję się od szko­ły podstawowej. Zaczęło się od recyklingu i świadomej konsumpcji, później była edukacja ekologiczna, wpływ inwestycji na środowisko, konflikty społeczne na tle ekologicz­nym, sprawiedliwy handel i zmiany klimatu. Pod koniec studiów zaanga­żowałam się w działania CMok, zwłaszcza w edukację ekologiczną (jestem m.in. autorką gry mokradłowej) i ak­cje czynnej ochrony przyrody. W latach 2013-15 razem z Pawłem zrealizowaliśmy projekt Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu, w ramach którego dbaliśmy o torfowiska, murawy kserotermiczne i dąbrowy świetliste. Obecnie zajmuję się finansami Stowarzyszenia, czynną ochroną muraw kserotermicznych w Mielniku poprzez wypas owiec oraz akcjami czynnej ochrony przyrody z udziałem wolontariuszy.

 

Adam Kapler

Adam Kapler

Rocznik 1983. Ukończyłem Uniwersytet Warszawski. Pod koniec studiów pokochałem mokradła wschodniej Polski, zwłaszcza Suwalszczyzny i Polesia Lubelskiego. Jestem spełnionym człowiekiem, ponieważ łączę zarobkowanie z moimi pasjami. Pracuję w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, gdzie dbam, by rośliny wodne i błotne były odpowiednio reprezentowane w kriogenicznym Banku Genów oraz Kolekcji Flory Polskiej. Troszczę się, by w ogrodach botanicznych spośród gatunków moczarowych zabezpieczano nie tylko te ładne i łatwe w uprawie, jak kosaciec syberyjski, szachownica kostkowata czy goździk pyszny, ale również te brzydkie i pozbawione znaczenia gospodarczego. Zbierałem do Banku nasiona m.in.: skalnicy torfowiskowej, języczki syberyjskiej, gnidosza królewskiego, wełnianeczki alpejskiej i rosiczki długolistnej. Sztuczne zasilanie mało licznych populacji roślin naczyniowych oraz reintrodukcja gatunków lokalnie wymarłych to, moim zdaniem, ważny element odbudowy zdegradowanych ekosystemów a zarazem koło zamachowe wielu badań podstawowych, choćby z zakresu ekologii zapylania, biologii nasion, genetyki populacyjnej czy biogeografii. Nie uśmiecha mi się los Wikingów z Grenlandii, Indian Anasazi ani mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, toteż chcę, by zrównoważony rozwój faktycznie był osią nowego, sprawiedliwszego i wydajniejszego ustroju, a nie tylko pustym hasłem na akademiach i sztandarach.

 

 

ania szczepaniuk

Ania Szczepaniuk

Pochodzę z Po­łu­dnio­wego Podla­sia. Wychowując się na wsi, miałam ciągły kontakt z przyrodą. Mokradłami zainteresowałam się - a zainteresowanie to szybko za­mie­ni­ło się w fascynację - pod­czas badań do pracy licencjackiej, której tematem było określenie prefe­rencji Hamatocaulis vernicosus i Limprichtia cossonii na torfowiskach północno-wschodniej Polski. Niedługo później za­an­ga­żo­wa­łam się w działalność CMok, biorąc udział w obozie botanicznym i akcjach ochrony czynnej muraw i torfowisk. Jestem magistrantką w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuję w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, w Zakładzie Ochrony Przyrody i Kra­jo­bra­zu Wiejskiego, gdzie łączę działanie na rzecz ochrony przyrody z zamiłowaniem do polskiej wsi. W CMoku pomagam przy bieżących zadaniach.

 

DSCF0855

Kasia Topolska

Jestem absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wychowywanie się tuż obok Kampinoskiego Parku Narodowego w bliskim kontakcie z naturą zaowocowało rozwinięciem zainteresowań przyrodniczych. Duży wpływ miało też spotkanie na swej drodze nauczyciela z pasją i pomysłem na ciekawe przekazywanie wiedzy o świecie roślin i zwierząt. Z działalnością CMok pierwszy raz miałam okazję zapoznać się w 2012 roku, biorąc udział w akcji czynnej ochrony jednego z torfowisk w województwie mazowieckim. Ktoś powiedział mi wtedy, że albo to pokocham, albo znienawidzę. Pokochałam, zostałam. Tematykę szczególnie bliską mojemu sercu stanowi lichenologia, a zwłaszcza ekologia i występowanie wybranych makroporostów. Interesuje mnie także szeroko rozumiana botanika i fitosocjologia i w tym kierunku staram się wciąż rozwijać, pracując m.in. przy inwentaryzacjach i monitoringu przyrodniczym w różnych częściach Polski. Natomiast wiedza, którą wciąż chciałabym poszerzyć to prawne aspekty ochrony przyrody, regulujące możliwość podjęcia konkretnych działań na rzecz rzadkich gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

ppanek small

Piotr Panek

W CMoku jestem od samego po­czątku, namówiony przez Pawła Pawlikowskiego. Po oficjalnej reje­stracji stowarzyszenia, przez dwie pierwsze kadencje, kierowałem je­go komisją rewizyjną. Już wtedy jednak moja aktywność bardziej skupiała się na pracy za biurkiem i promocji, niż w terenie. W związku z tym, w pewnym momencie zacząłem wspierać administratorów witryny bagna.pl, a na początku 2011 roku założyłem dla niej fanpage na Facebooku. Z wykształcenia jestem hydrobiologiem. Magistrem biologii środowiskowej zostałem na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuję w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, nadzorując monitoring elementów biologicznych stosowanych do oceny stanu ekologicznego wód. W wolnym czasie zajmuję się m.in. popularyzacją nauki, zwłaszcza biologii i ekologii, ale nieobce są mi i inne rejony.

piotr-panek[at]wp.pl

 

Krajewski small

Łukasz Krajewski

Jestem jedynym członkiem koła zagłębiowskiego CMok. Studiowa­­łem na Wydziale Leśnym Uniwer­­sytetu Rolniczego w Krakowie. Pracuję w Zakładzie Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego Instytutu Technologiczno-Przyro­dni­cze­go w Falentach. Mój obszar zainteresowań koncentruje się zarów­no na siedliskach wodno-błotnych i bagiennych, ale i na murawach kse­rotermicznych. Szczególnie zajmuję się makrofitami (z akcentem ramienicowym), ważkami, poczwarówkami i pasożytniczymi zarazami. W CMoku brałem udział w licznych akcjach ochrony czynnej, współpracowałem także przy wykonywanych inwen­tary­zac­jach przyrodniczych.

lukkrajewski[at]wp.pl

  

 

Aktualności