Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Warszawa, dnia 20 maja 2015 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/CMok/ZO/2015 
w ramach rozpoznania rynku

dotyczy: dostawy przenośnego grodzenia dla owiec

w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona
zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie

http://bagna.pl

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej

Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ;

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- wkładu własnego stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego

Magdalena Galus, tel. +48 796 435 444, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr 5/CMok/ZO/2015 w ramach rozpoznania rynku dotyczy: dostawy przenośnego grodzenia dla owiec (zadanie II.9) w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”.

Warunki udzielenia zamówienia

Zamówienie jest udzielane w sposób gwarantujący efektywność, oszczędność i celowość wydawanych środków oraz z zastosowaniem zasady niedyskryminacji żadnego z potencjalnych wykonawców. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego grodzenia dla owiec zgodnie z poniższą specyfikacją:

- łączna długość grodzenia: 500 mb,
- minimalna wysokość grodzenia: 100 cm

W skład grodzenia wchodzą:
- siatka elektryczna w kolorze pomarańczowym o minimalnej wysokości 100 cm, wykonana z plecionki polietylenowej z zaplecionymi drucikami przewodzącymi prąd, połączenia siatki wzmocnione klipsami polipropylenowymi;
- 140 palików z podwójną sztycą oraz ocynkowanymi grotami, na których mocuje się siatkę;
- elektryzator z mikroprocesorem kontrolującym stan elektryczny ogrodzenia, zasilany z akumulatora o napięciu 12 V;
- akumulator o napięciu 12V i pojemności co najmniej 100 Ah;
- kabel do połączeń o długości 20 mb.

Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 29 maja 2015 roku do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego.

Faktura za realizację zamówienia musi zostać dostarczona do biura Zamawiającego najpóźniej do 29 maja 2015 roku do godz. 10:00.

Zasady składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą na adres biura stowarzyszenia: ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa do dnia 25 maja 2015 roku do godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana i przekazana w formie papierowej lub elektronicznej i powinna zawierać co najmniej:

- ofertę cenową brutto dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażoną w PLN;
- datę sporządzenia;
- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP i/lub numer REGON.

Ocena ofert

Po weryfikacji, czy zostały spełnione kryteria formalne, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:
Magdalena Galus, nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym żadnego z Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego, odwołania lub unieważnienia ogłoszenia, bądź nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Aktualności