Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Znak sprawy: 1/CMok/RR/2017 Warszawa, 23 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O ROZPOZNANIU RYNKU

dotyczy: usuwania obcych gatunków inwazyjnych

w ramach realizacji projektu
“Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych na obszarach
chronionych środkowej i wschodniej Polski”

Niniejsza prośba nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest opisem zadania realizowanego w formie wolontariatu i ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku usług i uzyskanie wiedzy odnośnie kosztów realizacji działań wskazanych poniżej.

 

1. Rozpoznanie rynku i informacja cenowa

 

W związku z realizacją Zadania II.1.9 Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, w celu oszacowania wartości zadania, stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł („Zamawiający”) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny zadania opisanego poniżej.

 

2. Opis zadania

 

1. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w ramach projektu pn. “ Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych środkowej i wschodniej Polski” (zadanie nr II.1.9), zwanego dalej „Projektem”.

2. Współfinansowanie:

- Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,

- wkład własny stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

3. Zadanie polega na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu obcych gatunków inwazyjnych w 5 rezerwatach przyrody i jednym zespole przyrodniczo-krajobrazowym oraz wykoszeniu łąki o pow. 1,45 ha, zgodnie z opisem zawartym w formularzu ofertowym.  

 

3. Termin realizacji zadania

Termin realizacji zadania: od 1 maja 2017 do 30 października 2019 r.

4. Wymagania wobec Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

- zrealizował zamówienia (co najmniej jedno) dotyczące wykonania działań ochrony czynnej na obszarze chronionym (tj. wycinka drzew i krzewów, koszenie, usuwanie gatunków obcych inwazyjnych) na powierzchni co najmniej 5 ha,

- dysponuje osobą, która będzie sprawować nadzór botaniczny nad usuwaniem obcych gatunków inwazyjnych - posiada wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo) oraz doświadczenie w nadzorze botanicznym przy usuwaniu gatunków obcych i/lub jest autorem co najmniej 2 publikacji o tematyce botanicznej w recenzowanym czasopiśmie i/lub posiada doświadczenie w monitoringu 2 z wymienionych w formularzu ofertowym siedlisk przyrodniczych.

5. Cena

1. Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł zwraca się z prośbą o przedstawienie oszacowania kosztów realizacji zadania poprzez wycenę kosztów jednostkowych poszczególnych zabiegów. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych, w kwocie brutto i obejmować wszystkie koszty realizacji zabiegów ochronnych wraz z usunięciem pozyskanej biomasy oraz nadzorem botanicznym w trakcie usuwania obcych gatunków inwazyjnych.

2. Jeżeli w trakcie wyceny przedstawionego zakresu zadań zajdzie potrzeba uściślenia podanych opisów, należy oprzeć się na swoim doświadczeniu i uzupełnić informację cenową o dodatkowe założenia przyjęte do szacunku wartości zadania wskazanego powyżej.

6. Kontakt

Wykonawcy chętni do przygotowania wyceny opisanego zadania, proszeni są o przesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 26 stycznia 2017 roku. Proszę przygotować wycenę na wskazanym formularzu, wypełniając pola zaznaczone na żółto, następnie wydrukować formularz, podpisać i przesłać skan podpisanego dokumentu mailem.

 

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus:

nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o rozpoznaniu rynku znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl.

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy

 

Znak sprawy: 5/CMok/RR/2015 Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

 

 

 

INFORMACJA O ROZPOZNANIU RYNKU

dotyczy: zaprojektowanie 12 tablic edukacyjnych

w ramach realizacji projektu
“Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

Niniejsza prośba nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest opisem zadania realizowanego w formie wolontariatu i ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku usług i uzyskanie wiedzy odnośnie kosztów realizacji działań wskazanych poniżej.

1. Rozpoznanie rynku i informacja cenowa

W związku z realizacją Zadania III.2 Tablice edukacyjno-informacyjne, w celu oszacowania wartości zadania, stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł („Zamawiający”) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny zadania opisanego poniżej.

2. Opis zadania

1. Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 pn. “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” (zadanie nr III.2), zwanego dalej „Projektem”.

2. Współfinansowanie:
- Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wkład własny stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

3. Zadanie polega na zaprojektowaniu 12 unikatowych tablic edukacyjnych, dotyczących obszarów, na których realizowane były zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu.

Realizacja zadania obejmuje:

- zgromadzenie materiałów dotyczących opisywanych obszarów oraz siedlisk przyrodniczych i dokładne zapoznanie się z nimi;
- opracowanie tekstu na tablice, wybór autorskich zdjęć;
- opracowanie graficzne tablic, gwarantujące uzyskanie wysokiej jakości tekstu, zdjęć i logotypów przy wydruku.

Każda tablica powinna zawierać:

- informację o obszarze, w którym znajduje się czynnie chronione w ramach projektu siedlisko przyrodnicze (informacja o formie ochrony, którą objęty jest obszar oraz krótki opis historii obszaru, jeżeli jest ciekawy);
- informację o siedlisku przyrodniczym, które było objęte ochroną czynną w ramach projektu (torfowisko wysokie, torfowisko przejściowe, dąbrowa świetlista, murawa kserotermiczna) – opis siedliska i rzadkich gatunków roślin z nim związanych, w tym także informację o zmianach, jakie zaszły w danym siedlisku na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, m.in. o rzadkich gatunkach wymarłych na danym obszarze, jeżeli go to dotyczy;
- informację o tradycyjnym użytkowaniu danego obszaru, zagrożeniach dla chronionego siedliska i gatunków, a także o sposobach jego ochrony oraz o wykonywanych w ramach projektu zabiegach ochrony czynnej;
- informację o realizowanym projekcie – numer i nazwę projektu, termin realizacji oraz nazwę beneficjenta;
- logotypy instytucji współfinansujących realizację projektu zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”;
- co najmniej cztery autorskie zdjęcia opisywanych w tekście rzadkich gatunków roślin, ewentualnie zwierząt i siedliska przyrodniczego.

Tytuły tablic edukacyjnych oraz lokalizacja obszarów objętych projektem:

- Torfowisko Serafin – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse,
- Torfowisko Karaska – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Kadzidło,
- Jastrząbek – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Nowy Duninów,
- Brwilno – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Brudzeń Duży,
- Dąbrowa Radziejowska – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Radziejowice,
- Dąbrowy Seroczyńskie – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. Siedlecki, gm. Wodynie,
- Podjabłońskie – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Ceranów,
- Kawęczyn – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa, gm. Warszawa – Rembertów,
- Sadkowice i Raj – rezerwat przyrody oraz obszar planowanego powiększenia rezerwatu, woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą,
- Góra Uszeście – rezerwat przyrody, woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik,
- Głogi – zespół przyrodniczo-krajobrazowy, woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik,
- Góra Rowska – planowany użytek ekologiczny, woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz że będzie ściśle współpracował z Zamawiającym oraz wskazanymi przez niego osobami w celu rzetelnego wykonania zadania, a także że jest autorem zdjęć, które zostaną wykorzystane na tablicach edukacyjnych lub posiada zgodę autorów zdjęć do zamieszczenia ich na tablicach.

3. Termin realizacji zadania

Termin realizacji zadania: 1 lutego - 30 kwietnia 2015 r.

4. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo).

5. Cena

1. Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł zwraca się z prośbą o przedstawienie oszacowania kosztów realizacji zadania. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych, w kwocie brutto i obejmować wszystkie koszty przygotowania projektów tablic wraz z podatkiem.

2. Cena powinna uwzględniać koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania i jego eksploatację na następujących polach:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publicznie udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie dla siebie wybranym;
- tłumaczenia, zmiany treści, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze.

3. Jeżeli w trakcie wyceny przedstawionego zakresu zadań zajdzie potrzeba uściślenia podanych opisów, należy oprzeć się na swoim doświadczeniu i uzupełnić informację cenową o dodatkowe założenia przyjęte do szacunku wartości zadania wskazanego powyżej.

6. Kontakt

Wykonawcy chętni do przygotowania wyceny opisanego zadania, proszeni są o przesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 21 czerwca 2015 roku. E-mail z wyceną powinien zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz wycenę całościową w kwocie brutto, wyrażoną w polskich złotych, zgodnie z zapisami punktu 5.

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus:
nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o rozpoznaniu rynku znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl.

 

Warszawa, dnia 21 maja 2015 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/CMok/ZO/2015 
w ramach rozpoznania rynku

dotyczy: dostawy 35 przenośnych stalowych płotków
do grodzenia owiec

w ramach realizacji projektu
„Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie

http://bagna.pl

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ;

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- wkładu własnego stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego

Magdalena Galus, tel. +48 796 435 444, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr 4/CMok/ZO/2015 w ramach rozpoznania rynku dotyczy: dostawy 35 przenośnych stalowych płotków do grodzenia owiec (zadanie II.9) w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”.

Warunki udzielenia zamówienia

Zamówienie jest udzielane w sposób gwarantujący efektywność, oszczędność i celowość wydawanych środków oraz z zastosowaniem zasady niedyskryminacji żadnego z potencjalnych wykonawców. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 35 przenośnych stalowych płotków zgodnie z poniższą specyfikacją:

- wymiary: 210 cm długości, 110 cm wysokości,
- materiał: zamknięte profile stalowe o grubości ścianki 2 mm,
- zabezpieczenie przed korozją: ocynkowanie ogniowe,
- ilość poprzeczek w ramce: min. 6,
- płotki powinny posiadać uchwyty, dzięki którym można je w prosty sposób łączyć ze sobą, tak by tworzyły wygrodzenia dla owiec (koszary),
- poglądowe zdjęcia przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia

Płotki należy dostarczyć do 28 maja 2015 roku do Mielnika (woj. podlaskie, pow. siemiatycki). Dokładny adres zostanie ustalony z Wykonawcą.

Faktura za realizację zamówienia musi zostać dostarczona do biura Zamawiającego najpóźniej do 29 maja 2015 roku do godz. 10:00.

Zasady składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą na adres biura stowarzyszenia: ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa do dnia 25 maja 2015 roku do godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana i przekazana w formie papierowej lub elektronicznej i powinna zawierać co najmniej:

- ofertę cenową brutto dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażoną w PLN;
- datę sporządzenia;
- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP i/lub numer REGON.

Ocena ofert

Po weryfikacji, czy zostały spełnione kryteria formalne, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:
Magdalena Galus, nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym żadnego z Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego, odwołania lub unieważnienia ogłoszenia, bądź nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Załączniki:

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2

 

Warszawa, 26 lutego 2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CMok/ZO/2013
W RAMACH ROZPOZNANIA RYNKU

dotyczy: zatrudnienia eksperta ds. siedlisk przyrodniczych w projekcie
“Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa (biuro stowarzyszenia znajduje się przy ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa), zwane dalej „Zamawiającym”

zamierza zatrudnić w formie umowy zlecenia eksperta ds. siedlisk przyrodniczych, który będzie odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad realizacją projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 pn. “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”, zwanego dalej „Projektem”, w ramach którego (Zadanie II.2.1) realizowane jest zamówienie.

Projekt jest finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wkładu własnego stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz efektywnego, oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Ze względu na wartość zamówienia, ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:

1 – wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo);

2 – znajomość siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem Projektu:
- muraw kserotermicznych (6210),
- torfowisk wysokich (7110),
- torfowisk przejściowych (7140),
- świetlistych dąbrów (91I0).

Aby spełnić ten warunek należy posiadać w dorobku naukowym co najmniej 2 publikacje, dotyczące co najmniej 2 z wyżej wymienionych siedlisk oraz uczestniczyć w pracach związanych z inwentaryzacją przyrodniczą lub monitoringiem tych siedlisk (co najmniej jednego z nich).

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest merytoryczny nadzór nad realizacją projektu “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”.

Do obowiązków eksperta ds. siedlisk przyrodniczych będzie należało:

- wyznaczenie w każdym obszarze objętym Projektem najcenniejszych płatów siedlisk, które zostaną objęte działaniami ochrony czynnej w ramach Projektu;
- oznaczenie w terenie drzew i krzewów do wycięcia oraz rzadkich drzew i krzewów, które należy pozostawić w danym płacie siedliska;
- doradztwo w zakresie funkcjonowania i ochrony siedlisk przyrodniczych objętych Projektem; - doradztwo merytoryczne i współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyłonienia wykonawcy działań ochrony czynnej;
- doradztwo merytoryczne i współpraca w zakresie opracowania raportów z postępów w realizacji Projektu;
- ścisła współpraca z koordynatorem projektu;
- promocja Projektu.

Termin wykonania zamówienia

Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych będzie wykonywał swoje obowiązki od chwili podpisania umowy do terminu zakończenia realizacji Projektu (31 grudnia 2014 r.).

Sposób przygotowania oferty

Złożona oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko, adres Wykonawcy;
- cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cena brutto;
- datę sporządzenia oferty.

Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Centrum Ochrony Mokradeł, ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

lub pocztą elektroniczną, przesyłając podpisane i zeskanowane dokumenty w formie PDF, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inne wymagania – poświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca do oferty załączy wykaz publikacji (co najmniej dwie) bezpośrednio związanych z siedliskami przyrodniczymi objętymi Projektem oraz wykaz prac (co najmniej jedna) polegających na inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem Projektu, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 5.03.2013 r., do godziny 15:00.

Ocena ofert

Po weryfikacji, czy zostały spełnione kryteria formalne, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus: nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym żadnego z Wykonawców.

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego,
Magdalena Galus, koordynator projektu

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/CMok/ZO/2013
Formularz ofertowy do zapytania nr 1/CMok/ZO/2013
Załącznik nr 1. Spis publikacji oraz wykonanych prac
Załącznik nr 2. Wzór umowy

 

Warszawa, dnia 20 maja 2015 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/CMok/ZO/2015 
w ramach rozpoznania rynku

dotyczy: dostawy przenośnego grodzenia dla owiec

w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona
zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie

http://bagna.pl

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej

Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ;

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- wkładu własnego stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego

Magdalena Galus, tel. +48 796 435 444, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr 5/CMok/ZO/2015 w ramach rozpoznania rynku dotyczy: dostawy przenośnego grodzenia dla owiec (zadanie II.9) w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”.

Warunki udzielenia zamówienia

Zamówienie jest udzielane w sposób gwarantujący efektywność, oszczędność i celowość wydawanych środków oraz z zastosowaniem zasady niedyskryminacji żadnego z potencjalnych wykonawców. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego grodzenia dla owiec zgodnie z poniższą specyfikacją:

- łączna długość grodzenia: 500 mb,
- minimalna wysokość grodzenia: 100 cm

W skład grodzenia wchodzą:
- siatka elektryczna w kolorze pomarańczowym o minimalnej wysokości 100 cm, wykonana z plecionki polietylenowej z zaplecionymi drucikami przewodzącymi prąd, połączenia siatki wzmocnione klipsami polipropylenowymi;
- 140 palików z podwójną sztycą oraz ocynkowanymi grotami, na których mocuje się siatkę;
- elektryzator z mikroprocesorem kontrolującym stan elektryczny ogrodzenia, zasilany z akumulatora o napięciu 12 V;
- akumulator o napięciu 12V i pojemności co najmniej 100 Ah;
- kabel do połączeń o długości 20 mb.

Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 29 maja 2015 roku do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego.

Faktura za realizację zamówienia musi zostać dostarczona do biura Zamawiającego najpóźniej do 29 maja 2015 roku do godz. 10:00.

Zasady składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą na adres biura stowarzyszenia: ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa do dnia 25 maja 2015 roku do godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana i przekazana w formie papierowej lub elektronicznej i powinna zawierać co najmniej:

- ofertę cenową brutto dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażoną w PLN;
- datę sporządzenia;
- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP i/lub numer REGON.

Ocena ofert

Po weryfikacji, czy zostały spełnione kryteria formalne, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:
Magdalena Galus, nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym żadnego z Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego, odwołania lub unieważnienia ogłoszenia, bądź nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Aktualności