Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Warszawa, dnia 18 maja 2015 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/CMok/ZO/2013
w ramach rozpoznania rynku

dotyczy: wykonanie drewnianej wiaty dla owiec oraz elektrycznego ogrodzenia pastwiska
w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie:

http://bagna.pl

Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ;

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- wkładu własnego stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Magdalena Galus, tel. +48 796 435 444, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zapytanie ofertowe nr 3/CMok/ZO/2015 w ramach rozpoznania rynku

dotyczy wykonania drewnianej wiaty dla owiec oraz elektrycznego ogrodzenia pastwiska (zadanie II.9) w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”.

Warunki udzielenia zamówienia

Zamówienie jest udzielane w sposób gwarantujący efektywność, oszczędność i celowość wydawanych środków oraz z zastosowaniem zasady niedyskryminacji żadnego z potencjalnych wykonawców. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej zaprojektowanie i wykonanie drewnianej wiaty dla owiec oraz elektrycznego ogrodzenia pastwiska zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Drewniana wiata dla owiec

- wymiary minimalne: podwalina 4,5 x 2 metry (wymiary po zewnętrznej stronie),
- wysokość od strony wejścia min. 2,3 m,
- ściana tylna o wysokości min. 1,7 m,
- konstrukcja nośna z kantówki o wymiarach 10 x 10 cm,
- ściany: pełne deskowanie, obicie deską o grubość min. 3 cm,
- dach: jednospadowy z pełnym deskowaniem, pokryty papą z posypką,
- podwalina zabezpieczona przed grzybami,
- drzwi wejściowe dwudzielne (góra, dół), zamykane na kłódkę.

Ponadto wiata powinna zawierać:
- półkę na ściółkę,
- paśnik przymocowany do ściany dla 12 owiec,
- zamontowaną do ściany podstawę lizawki solnej.

2. Elektryczne ogrodzenie pastwiska

- długość ogrodzenia: około 550 m, wysokość ogrodzenia: 110 cm
- podstawa ogrodzenia: drewniane pale o średnicy co najmniej 12 cm, wbite w ziemię na głębokość 50 cm w odstępach 5-metrowych na całej długości ogrodzenia; w połowie odległości pomiędzy drewnianymi palami należy zamontować plastikowe paliki rozporowe;
- na palach drewnianych oraz plastikowych palikach rozporowych należy rozciągnąć drut stalowy ocynkowany o średnicy co najmniej 1,2 mm; drut należy przymocować do drewnianych pali za pomocą plastikowych izolatorów, na pięciu wysokościach - odpowiednio: 15 cm, 30 cm, 45 cm, 65 cm i 90 cm nad ziemią;
- w konstrukcji ogrodzenia należy wykorzystać sprężyny kompensacyjne dla każdej wysokości drutu;
- ogrodzenie należy oznakować przy użyciu tabliczek ostrzegawczych „uwaga wysokie napięcie”, minimum 25 szt.;
- zasilanie ogrodzenia: elektryzator sieciowy o maksymalnym napięciu 10 000 V oraz energii rozładowania minimum 5 J;
- miejsce podłączenia elektryzatora do sieci elektrycznej znajduję się około 100 metrów od ogrodzenia, należy wykonać podłączenie kablem ziemnym elektryzatora z ogrodzeniem;
- ogrodzenie musi być uziemione i zabezpieczone przed przepięciami (konieczne jest zastosowanie izolatora odgromowego);
- drewniana brama dwuskrzydłowa o szerokości 6 m i wysokości 140 cm.

Po stronie wykonawcy leży zakup materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej ogrodzenia i podłączenie ogrodzenia do prądu. Każdy przewód ogrodzeniowy powinien mieć napięcie między 5000 V a 7000 V.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować do 28 maja 2015 roku.

Faktura za realizację zamówienia musi zostać dostarczona Zamawiającemu najpóźniej do 29 maja 2015 roku do godz. 10:00.

Miejsce realizacji zamówienia:

Mielnik (woj. podlaskie, pow. siemiatycki).

Zasady składania ofert:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą na adres biura stowarzyszenia: ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa do dnia 22 maja 2015 roku do godz. 14:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana i przekazana w formie papierowej lub elektronicznej i powinna zawierać co najmniej:

- ofertę cenową brutto dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażoną w PLN;

- datę sporządzenia;

- adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP i/lub numer REGON;

Do oferty należy załączyć kosztorys realizacji zamówienia z wyszczególnieniem kosztów zakupu poszczególnych materiałów, kosztów robocizny oraz uzasadnieniem sprzyjających warunków, jeżeli takie zachodzą, które mają wpływ na możliwość realizacji zamówienia po kosztach niższych niż ogólnie przyjęte.

Ocena ofert:

Po weryfikacji, czy zostały spełnione kryteria formalne, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:
Magdalena Galus, nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym żadnego z Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego, odwołania lub unieważnienia ogłoszenia, bądź nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Aktualności