Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Warszawa, 11 marca 2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/CMok/ZO/2013
W RAMACH ROZPOZNANIA RYNKU

dotyczy: przygotowanie dokumentacji przyrodniczej
dla projektowanego rezerwatu Raj i Góry Rawskiej
w ramach realizacji projektu “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 pn. “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” (zadanie nr I.1), zwanego dalej „Projektem”.

2. Współfinansowanie:

- Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wkład własny stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

3. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Ze względu na wartość zamówienia, ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

4. Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl.

5. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:

1) wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo);

2) znajomość siedliska przyrodniczego będącego przedmiotem opracowania: muraw kserotermicznych (6210) i/lub siedliska (6120) ciepłolubnych muraw napiaskowych.

Aby spełnić ten warunek, należy posiadać w dorobku naukowym co najmniej 1 publikację naukową, dotyczącą przynajmniej jednego z wymienionych siedlisk przyrodniczych lub uczestniczyć w pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym tych siedlisk.

6. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji przyrodniczej dla projektowanego rezerwatu przyrody Raj (znajdującego się na stromych zboczach doliny Wisły, pomiędzy wsią Sadkowice a kolonią Raj; pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą; proponowana pow. ok. 21,38 ha) i projektowanego użytku ekologicznego Góra Rawska (znajdującego się w Mielniku; pow. siemiatycki, gm. Mielnik; pow. 2 ha) w ramach realizacji projektu “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” (zadanie I.1).

Mapy z granicami obszarów, dla których ma zostać sporządzona dokumentacja, będąca przedmiotem zamówienia, znajdują się w Załączniku nr 3.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

1) zgromadzenie i podsumowanie całej dostępnej wiedzy (istniejące publikacje i materiały niepublikowane) na temat szaty roślinnej projektowanego rezerwatu Raj (będącego powiększeniem rezerwatu Sadkowice) oraz projektowanego użytku ekologicznego Góra Rawska, ze szczególnym uwzględnieniem siedliska 6210 (murawy kserotermiczne);

2) inwentaryzacja przyrodnicza szaty roślinnej: zestawienie pełnej flory naczyniowej ze szczególnym naciskiem na weryfikację, czy gatunki, które były podawane z tych obszarów, nadal tam występują; zestawienie spisu zbiorowisk roślinnych i ich charakterystyka (zdjęcia fitosocjologiczne); ocena stanu populacji gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce;

3) sporządzenie dwóch opracowań, podsumowujących wykonane prace (osobno dla projektowanego rezerwatu Raj i osobno dla projektowanego użytku ekologicznego Góra Rawska) - opracowania powinny zawierać: podsumowanie istniejących materiałów o szacie roślinnej, metodykę inwentaryzacji przyrodniczej, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej (flora, roślinność) wraz z ich omówieniem, ocenę obecnego stanu szaty roślinnej, określenie zagrożeń, proponowany przebieg granic rezerwatu, proponowane działania ochronne, załączniki graficzne (w tym mapę roślinności i mapę rozmieszczenia rzadkich gatunków, z uwzględnieniem informacji dotyczących własności gruntów: prywatne/Skarb Państwa) oraz dokumentację fotograficzną terenu badań, roślinności ze szczególnym uwzględnieniem siedliska 6210 (muraw kserotermicznych) oraz występujących tam rzadkich gatunków;

4) wydrukowanie każdego z opracowań w 2 egzemplarzach (z kolorowymi mapami oraz fotografiami), nagranie opracowań na nośniku CD wersji edytowalnej (w pliku *.doc) oraz wersji do druku (w formacie *.pdf), a także danych przestrzennych w formie plików *.shp.

7. Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin odbioru zamówienia upływa 10 grudnia 2013 r. (istnieje możliwość wcześniejszego odbioru prac, na wniosek Wykonawcy).

8. Sposób przygotowania oferty

Złożona oferta powinna zawierać: - imię i nazwisko, adres Oferenta; - cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako kwota brutto; - datę sporządzenia oferty.

9. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Ochrony Mokradeł, ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa lub pocztą elektroniczną, przesyłając zeskanowane dokumenty w formie PDF, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

10. Inne wymagania – poświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oferent do oferty załączy wykaz publikacji (co najmniej jedna) bezpośrednio związanych z wymienionymi w pkt 5 siedliskami przyrodniczymi (6120, 6210) lub wykaz prac (co najmniej jedna) polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym wymienionych w pkt 5 siedlisk przyrodniczych, zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

11. Termin składania ofert: 18.03.2013 r., do godziny 12:00.

12. Ocena ofert

Po weryfikacji, czy zostały spełnione kryteria formalne, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100%.

Punkty zostaną przyznane Oferentom zgodnie z poniższym równaniem:

liczba punktów = cena najtańszej oferty brutto / cena ocenianej oferty brutto x 100 pkt

13. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus:

nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania zapytania ofertowego, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) zmiany treści ogłoszenia (informując o tym na stronie Zamawiającego oraz w biurze Zamawiającego; w przypadku istotnych zmian Zamawiający wydłuża termin składania ofert),
e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,
f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

15. Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym żadnego z Oferentów.

 

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego:

koordynator projektu Magdalena Galus

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3/CMok/ZO/2013
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Aktualności