banner_004
banner_006
banner_001

Od 2014 r. Główny Geolog Kraju wydaje koncesje wydobywcze i poszukiwawcze dla złóż węgla kamiennego znajdujących się wokół, a także bezpośrednio pod największym torfowiskiem alkalicznym Polesia - Bagnem Bubnów i Bagnem Staw, stanowiącym południowo-wschodnią enklawę Poleskiego Parku Narodowego. Proces inwestycyjny postępuje bardzo szybko - obszar wydobycia zbliżył się do granic parku, a firma Balamara, której wydano koncesję, wykonała dotychczas 9 otworów wiertniczych wokół Bagna Bubnów (z których najbliższy znajduje się zaledwie ok. 1 km od chronionych torfowisk), a w kwietniu br. złożyła wniosek do Ministra Środowiska o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża. Kolejnym krokiem jest już tylko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, po której wydaniu możliwe będzie rozpoczęcie wydobycia. W ciągu kilku lat pod przyrodniczą perłą Polesia może powstać kopalnia, a Lubelskie Zagłębie Węglowe może stać się drugim Śląskiem.


Bagna Polesia Zachodniego są unikalnymi w skali międzynarodowej, dobrze zachowanymi torfowiskami stanowiącymi ostoję wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Region jest chroniony jako Poleski Park Narodowy na mocy polskiego prawa, natomiast na gruncie prawa międzynarodowego jest częścią Transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO (Polska-Białoruś-Ukraina), obszarem Ramsar (obszar wodno-błotny o międzynarodowym znaczeniu), Ostoją Ptaków i Różnorodności Biologicznej (IBBA). Znajduje się tu także kilkanaście obszarów Natura 2000. Jednym z najlepiej zachowanych torfowisk tego regionu jest Bagno Bubnów (obszar Natura 2000 „Bagno Bubnów”, 2344 ha), alkaliczne torfowisko, w którym żyje 3-4% światowej populacji lęgowej globalnie zagrożonej wodniczki (Acrocephalus paludicola), a także liczne populacje kilku gatunków roślin z czerwonej listy, w tym gnidosza królewskiego (Pedicularis sceptrum-carolinum), brzozy niskiej (Betula humilis) i 13 gatunków storczyków. Wyjątkowa różnorodność biologiczna Bagna Bubnów wynika z warunków geologicznych i hydrologicznych, dotychczas prawie nie zmienionych wskutek melioracji i innych prac.
Na nieszczęście dla tych cennych ekosystemów, pod torfowiskami Polesia znajduje się część Lubelskiego Zagłębia Węglowego - zasobnych złóż węgla kamiennego, które do tej pory nie były eksploatowane w pobliżu poleskich torfowisk. Najbliższe kopalnie znajdują się w odległości ok. 30 km i jak dotąd nie ma dowodów na ich negatywny wpływ na środowisko naturalne Parku Narodowego. W świetle ostatnich wydarzeń wydaje się jednak, że niepisana zasada, aby lokalizować eksploatację tych złóż z dala od miejsc cennych przyrodniczo, przestaje być właśnie respektowana.

Centrum Ochrony Mokradeł, jako członek Wetlands International-European Association, jest przeciwne rozbudowie wydobycia węgla kamiennego pod Bagnem Bubnów. Jak dotychczas inwestor nie podał do publicznej wiadomości żadnych badań, które szacowałyby potencjalne straty w środowisku przyrodniczym w przypadku realizacji tego przedsięwzięcia, mimo że proces zmierzający do rozpoczęcia wydobycia węgla jest już bardzo zaawansowany (kalendarium wydarzeń można przeczytać tutaj). Wstępne szacunki można jednak zrobić już teraz, dysponując informacjami zebranymi przez naukowców i przyrodników w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, a także dostępnymi danymi na temat geologii i hydrologii tego terenu. Poniżej publikujemy ekspertyzę, w której wstępnie oszacowane zostało oddziaływanie przyszłej kopalni na środowisko geologiczne i wody podziemne. Jesteśmy też w trakcie sporządzania opracowania zbierającego dostępne informacje nt. środowiska przyrodniczego Bagna Bubnów, którego celem jest wstępna ocena wpływu ew. realizacji planów wydobycia węgla pod torfowiskami Polesia na to największe torfowisko alkaliczne na Lubelszczyźnie.

 

Raport 1 (marzec 2020): Oddziaływanie projektowanej kopalni węgla kamiennego eksploatującej złoże Sawin na wody podziemne i powierzchniowe w rejonie Bagno Bubnów, Bagno Staw i Krowie Bagno

streszczenie raportu

Impact of the planned coal mine exploiting the Sawin deposit on the underground and surface waters in the area of wetland complexes of Bagno Bubnów, Bagno Staw, and Krowie Bagno – a summary

 

Raport 2 (styczeń 2021): Ocena potencjalnych skutków przyrodniczych planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Sawin w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

Aktualności