Członek założyciel
Wetlands International European Association

STATUT
Centrum Ochrony Mokradeł
24 kwietnia 2020

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Centrum Ochrony Mokradeł, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa według zasad niniejszego statutu.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa.
3. Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 3

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie.

§ 4

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z pełną nazwą w brzmieniu: Centrum Ochrony Mokradeł.
2. Centrum Ochrony Mokradeł używa skrótu CMok.
3. Wzór logo Stowarzyszenia stanowi Załącznik nr 1 Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

 


Rozdział 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 § 6

Celem działalności Stowarzyszenia jest ochrona przyrody, a w szczególności obszarów podmokłych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt, opracowywanie i wdrażanie planów renaturyzacji i ochrony czynnej tych terenów, podtrzymywanie ich użytkowania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz edukacja w zakresie ochrony przyrody.

§ 7

Formami działalności Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działań umożliwiających przetrwanie i restytucję zagrożonych ekosystemów, między innymi poprzez wykupywanie lub wydzierżawianie gruntów.
2. Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów cennych dla dziko żyjących roślin i zwierząt.
3. Opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla zwierząt, roślin i ich siedlisk.
4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych zgodnych z celami Stowarzyszenia oraz publikowanie wyników tych prac.
5. Pokrywanie właścicielom gruntów strat wynikających z użytkowania przez nich gruntów w sposób zgodny z zaleceniami Stowarzyszenia.
6. Szerzenie wiedzy na temat dzikich zwierząt, roślin, miejsc ich bytowania, ich ochrony oraz możliwości rozwoju cennych przyrodniczo regionów w sposób przyjazny środowisku przyrodniczemu.
7. Współpraca z organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska.
8. Współpraca z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi i naukowymi w zakresie propagowania i realizacji celów określonych niniejszym statutem.
9. Wspieranie i podejmowanie wszelkich działań na rzecz ochrony przyrody.
10. Występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów prawnych w postępowaniu w przypadkach, w których może dojść do naruszenia przepisów dotyczących ochrony zwierząt i roślin, a także ich siedlisk.
11. Prowadzenie działalności informacyjnej i dydaktyczno-oświatowej.
12. Organizowanie lub uczestniczenie w zjazdach, konferencjach, szkoleniach o tematyce zbieżnej z celami statutowymi.
13. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z celami Stowarzyszenia.

§ 8

Do realizacji specjalnych zadań Zarząd Stowarzyszenia może powoływać grupy robocze, komisje, komitety oraz koła działające na podstawie odrębnych regulaminów.Rozdział 3

ZASADY CZŁONKOSTWA

 § 9

1. Wyróżnia się członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, przyjęte uchwałą Zarządu, na podstawie przekazanej Zarządowi osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, podpisanej deklaracji członkowskiej (lub jej skanu), zobowiązujące się do realizowania celów Stowarzyszenia i opłacania składek. Członkami zwyczajnymi są także uczestnicy zgromadzenia założycielskiego, którzy podpisali deklarację członkowską.
3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom, które szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia lub realizacji jego celów. Członkowie honorowi nie płacą składek.
4. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne, które przekazały Zarządowi osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, podpisaną deklarację chęci realizacji lub pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia (lub jej skan) i zadeklarowały wsparcie finansowe lub innego rodzaju na rzecz Stowarzyszenia. Status członka wspierającego nadaje Zarząd. Członek wspierający może brać udział w pracach Stowarzyszenia poprzez swego przedstawiciela (dotyczy osób prawnych). Członkowie wspierający mają prawo do pomocy ze strony Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.

§ 10

Członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia:
1. Mają wgląd w roczny raport z działalności Stowarzyszenia.
2. Mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków, zgłaszania wniosków i brania udziału w uchwalaniu rezolucji.
3. Mają prawo do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie uzgodnionym z Zarządem.
4. Mają czynne prawo wyborcze, jeżeli ukończyli 16 lat.
5. Mają bierne prawo wyborcze, jeżeli ukończyli 18 lat.
6. Mają prawo otrzymywać wydawnictwa Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
7. Mają prawo korzystać z innych przywilejów ustanowionych przez Zarząd.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustanowionej przez Walne Zgromadzenie Członków w przypadku członków zwyczajnych.
3. Wspierania realizacji celów statutowych Stowarzyszenia poprzez swoją działalność zawodową bądź społeczną.
4. Informowania na bieżąco o zmianach swoich danych kontaktowych.

§ 12

Członkowie i pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”, mają zakaz:
1. Przekazywania oraz wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na innych zasadach niż dzieje się to w stosunku do osób nie związanych ze Stowarzyszeniem.
2. Otrzymywania od Stowarzyszenia pożyczek oraz zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie ma zakaz zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 14

Utrata członkostwa następuje w wyniku:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego drogą pisemną lub elektroniczną do Zarządu.
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd w wyniku nieopłacania składek członkowskich przez dwa kolejne lata.
3. Decyzji Zarządu, za nieprzestrzeganie statutu lub uchwał Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub stojące w sprzeczności z celami działania Stowarzyszenia. Decyzja Zarządu poprzedzona jest postępowaniem opisanym w § 21.
4. Utraty godności członka honorowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
5. Śmierci członka bądź likwidacji osoby prawnej (w przypadku członków wspierających).

 


Rozdział 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 § 15 

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

A. Walne Zgromadzenie Członków

§ 16

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w razie potrzeby Zarząd:
a. działając z inicjatywy własnej,
b. na pisemny wniosek co najmniej 30% członków Stowarzyszenia posiadających czynne i bierne prawa wyborcze,
c. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku określonym w paragrafie 21 pkt. 2 oraz w przypadku niezastosowania się Zarządu do wniosku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie z § 17 p. 1 b,c prawo do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie prawo Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zostaje zawieszone do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przez Komisję Rewizyjną, jednak na nie dłużej niż 3 miesiące.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
4. Zarząd, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem, informuje wszystkich członków o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia drogą mailową, na podane przez członków adresy mailowe, oraz zamieszcza ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.
5. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia członków wyłania Zarząd spośród członków Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum, Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, tj. 30 minut później, a jego uchwały ważne są bez względu na liczbę członków obecnych i głosujących. Szczegóły związane z procedurą głosowania omówione są w § 19.
7. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół podpisywany przez członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i pozostający do wglądu dla pozostałych członków Stowarzyszenia. Protokolanta wyznacza przewodniczący obrad.
8. W sytuacjach gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna, ustępy 3-7 stosuje się odpowiednio.

§ 18

Walne Zgromadzenie Członków:
1. Uchwala kierunki działania poprzez ustalanie i akceptację strategii działania Stowarzyszenia.
2. Uchwala zmiany w statucie Stowarzyszenia.
3. Wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybiera członków Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych do dyskusji przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz uchwala absolutorium dla Zarządu.
7. Podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
8. Nadaje i pozbawia godności honorowego członka Stowarzyszenia.
9. Ustala wysokość składki członkowskiej.
10. Rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu.
11. Na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członków Zarządu.

§ 19

Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia:
1. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, w pozostałych sprawach jest jawne, o ile nikt uprawniony do głosowania nie wnioskuje o jego tajność.
2. O wyniku głosowania decyduje zdanie ponad 1/2 osób, które oddały ważne głosy. Wyjątkiem jest głosowanie nad uchwałą rozwiązującą Stowarzyszenie, kiedy wymagana jest zgoda 2/3 głosujących.
3. Przy głosowaniach na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej: w przypadkach uzyskania wymaganej większości głosów przez większą liczbę osób niż przewidziana statutowo do poszczególnych organów, o wyborze decyduje liczba głosów. W przypadkach nie uzyskania w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów przez liczbę osób przewidzianych statutowo do poszczególnych organów, przeprowadzane jest głosowanie dodatkowe, o wyniku którego decyduje zwykła większość głosów.
4. Przewodniczący zebrania informuje o warunkach ważności głosów oraz powołuje komisję skrutacyjną.
5. Komisja skrutacyjna nadzoruje głosowanie i sporządza protokół, a przewodniczący komisji informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania.
6. W przypadku głosowania tajnego, kartki z głosami są przechowywane co najmniej do następnego Walnego Zgromadzenia.
7. Wynik głosowania może zostać zakwestionowany, jeżeli ponad 1/2 uprawnionych do głosowania zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości jego przebiegu.
8. W przypadku zakwestionowania wyników głosowania, przewodniczący obrad zarządza powtórne głosowanie.

 

B. Zarząd

§ 20

1. Zarząd jest organem prowadzącym sprawy Stowarzyszenia.
2. Każdy z członków zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Zarząd może upoważnić dowolną osobę do reprezentowania Stowarzyszenia.
4. Przy zaciąganiu zobowiązań finansowych przez Stowarzyszenie wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
5. Przy realizacji zobowiązań finansowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.
6. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się ustąpieniem na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
7. Zarząd liczy minimum 3, a maksymalnie 7 członków, w tym Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Zarząd zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
10. Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd ze swego składu.
11. Zarząd zbiera się w terminie i miejscu ustalonym przez siebie przynajmniej raz na 3 miesiące. Warunkiem ważności uchwał Zarządu jest kworum liczące ponad połowę aktualnego składu osobowego Zarządu w tym Przewodniczącego Zarządu.
12. Zarząd zawiadamia Komisję Rewizyjną o miejscu i terminie zebrania.
13. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
14. Przewodniczący Zarządu przewodniczy wszystkim posiedzeniom Zarządu, w których bierze udział, lub wyznacza osobę prowadzącą posiedzenie.
15. Do zadań Zarządu należy:
a. przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu rocznego planu działania Stowarzyszenia;
b. przygotowywanie i przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
16. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kontrola prac prowadzonych przez Stowarzyszenie;
b. sprawowanie pieczy nad dokumentami oraz urzędową korespondencją Stowarzyszenia;
c. zawieranie umów, w tym zobowiązań finansowych i prowadzenie dokumentacji finansowej;
d. podejmowanie uchwał w sprawie zarządzania majątkiem trwałym Stowarzyszenia.
17. W razie nieudzielenia absolutorium Zarządowi, głosowane jest udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
18. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium, traci bierne prawo wyborcze na całą kadencję, ale nie krócej niż na rok.

§ 21

1. Zarząd może wykluczyć ze Stowarzyszenia członka z powodów wymienionych w § 14. Osoba, wobec której rozważana jest możliwość wykluczenia, otrzymuje od Zarządu zawiadomienie określające zarzuty oraz źródło ich pochodzenia, a także prośbę o wystąpienie ze Stowarzyszenia w określonym terminie. W zawiadomieniu tym podany jest również termin posiedzenia Zarządu, na którym ma być podjęta decyzja w sprawie wykluczenia. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty zawiadomienia. Osobie zainteresowanej, która nie złoży prośby o wystąpienie ze Stowarzyszenia, przysługuje na tym posiedzeniu prawo złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawie stawianych zarzutów. Po przyjęciu wyjaśnień do wiadomości, Zarząd głosuje nad wnioskiem o wykluczenie danej osoby ze Stowarzyszenia.
2. Osobie wykluczonej ze Stowarzyszenia przysługuje prawo do pisemnego odwołania się od decyzji Zarządu. Odwołanie jest składane do Komisji Rewizyjnej, w terminie tygodnia od posiedzenia Zarządu, która ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 2 miesięcy od otrzymania odwołania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu zatwierdza lub uchyla decyzję Zarządu. W okresie odwołania, do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, osoba odwołująca się jest zawieszona w prawach członka.
3. W przypadku niezłożenia odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu, decyzja ta wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej podjęcia. Osobie wykluczonej nie przysługuje żadna refundacja świadczeń lub zwrot kwot wpłaconych na rzecz Stowarzyszenia.

§ 22

W przypadku rezygnacji, wniosku o odwołanie lub śmierci członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej w terminie dwóch miesięcy na wniosek Zarządu zostaje zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, na którym zostanie uzupełniony skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, stosując procedurę określoną w § 19.

§ 23

Zarząd przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności merytorycznej i finansowej na Walnym Zgromadzeniu Członków.C. Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia, jej członkowie mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zgromadzeniu Członków. Jej kadencja trwa trzy lata i kończy się ustąpieniem na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w sytuacji wymienionej w § 21 pkt. 2 i § 17 pkt. 4 ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 25

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, która powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku.
2. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań wraz z oceną działalności finansowej stowarzyszenia oraz wniosku dotyczącego udzielenia Zarządowi absolutorium.
3. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Opiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia dotyczących działalności Zarządu.

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 


Rozdział 5

FINANSE STOWARZYSZENIA

 § 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na środki finansowe składają się:
a. wpłaty ze składek członkowskich;
b. darowizny, spadki i zapisy;
c. wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez fundacje i inne organizacje oraz instytucje;
d. wpływy z ofiarności publicznej;
e. dochody z działalności gospodarczej.
3. Dochody z działalności gospodarczej są w całości przeznaczane na cele statutowe.

 

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków działając na wniosek Zarządu.

§ 29

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów osób obecnych na sali i uprawnionych do głosowania. Nazwa Stowarzyszenia nie może zostać przejęta przez żadne inne stowarzyszenie powstałe po jego rozwiązaniu.
2. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek zostaje przekazany na rzecz innej organizacji społecznej realizującej zadania związane z ochroną przyrody.

§ 30

Sprawy nie uregulowane w Statucie lub których interpretacja budzi wątpliwości rozstrzyga Zarząd w oparciu o ustawę "Prawo o stowarzyszeniach" w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 31

Z dniem wejścia w życie przepisów niniejszego statutu tracą moc przepisy statutu z kwietnia 2017 r.

§ 32

Przepisy niniejszego statutu wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez odpowiedni Sąd Rejonowy.

 

Załącznik nr 1.
(logo)

 

 

Aktualności