Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Znak sprawy: 1/CMok/RR/2017 Warszawa, 23 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O ROZPOZNANIU RYNKU

dotyczy: usuwania obcych gatunków inwazyjnych

w ramach realizacji projektu
“Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych na obszarach
chronionych środkowej i wschodniej Polski”

Niniejsza prośba nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest opisem zadania realizowanego w formie wolontariatu i ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku usług i uzyskanie wiedzy odnośnie kosztów realizacji działań wskazanych poniżej.

 

1. Rozpoznanie rynku i informacja cenowa

 

W związku z realizacją Zadania II.1.9 Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, w celu oszacowania wartości zadania, stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł („Zamawiający”) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny zadania opisanego poniżej.

 

2. Opis zadania

 

1. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w ramach projektu pn. “ Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych środkowej i wschodniej Polski” (zadanie nr II.1.9), zwanego dalej „Projektem”.

2. Współfinansowanie:

- Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,

- wkład własny stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

3. Zadanie polega na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu obcych gatunków inwazyjnych w 5 rezerwatach przyrody i jednym zespole przyrodniczo-krajobrazowym oraz wykoszeniu łąki o pow. 1,45 ha, zgodnie z opisem zawartym w formularzu ofertowym.  

 

3. Termin realizacji zadania

Termin realizacji zadania: od 1 maja 2017 do 30 października 2019 r.

4. Wymagania wobec Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

- zrealizował zamówienia (co najmniej jedno) dotyczące wykonania działań ochrony czynnej na obszarze chronionym (tj. wycinka drzew i krzewów, koszenie, usuwanie gatunków obcych inwazyjnych) na powierzchni co najmniej 5 ha,

- dysponuje osobą, która będzie sprawować nadzór botaniczny nad usuwaniem obcych gatunków inwazyjnych - posiada wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo) oraz doświadczenie w nadzorze botanicznym przy usuwaniu gatunków obcych i/lub jest autorem co najmniej 2 publikacji o tematyce botanicznej w recenzowanym czasopiśmie i/lub posiada doświadczenie w monitoringu 2 z wymienionych w formularzu ofertowym siedlisk przyrodniczych.

5. Cena

1. Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł zwraca się z prośbą o przedstawienie oszacowania kosztów realizacji zadania poprzez wycenę kosztów jednostkowych poszczególnych zabiegów. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych, w kwocie brutto i obejmować wszystkie koszty realizacji zabiegów ochronnych wraz z usunięciem pozyskanej biomasy oraz nadzorem botanicznym w trakcie usuwania obcych gatunków inwazyjnych.

2. Jeżeli w trakcie wyceny przedstawionego zakresu zadań zajdzie potrzeba uściślenia podanych opisów, należy oprzeć się na swoim doświadczeniu i uzupełnić informację cenową o dodatkowe założenia przyjęte do szacunku wartości zadania wskazanego powyżej.

6. Kontakt

Wykonawcy chętni do przygotowania wyceny opisanego zadania, proszeni są o przesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 26 stycznia 2017 roku. Proszę przygotować wycenę na wskazanym formularzu, wypełniając pola zaznaczone na żółto, następnie wydrukować formularz, podpisać i przesłać skan podpisanego dokumentu mailem.

 

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus:

nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o rozpoznaniu rynku znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl.

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy

Aktualności