Członek założyciel
Wetlands International European Association

Warszawa, 10 lipca 2013 r.

Znak sprawy: 1/CMok/RR/2013

 

INFORMACJA O ROZPOZNANIU RYNKU

dotyczy: przeprowadzenie 2-letniego monitoringu
na 13 obszarach projektu
oraz podsumowanie wyników w raporcie z monitoringu

w ramach realizacji projektu
“Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

Niniejsza prośba nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest wstępnym opisem planowanego zamówienia i ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku usług i uzyskanie wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadań wskazanych poniżej.

1. Rozpoznanie rynku i informacja cenowa

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do realizacji Zadania III.4, polegającego na przeprowadzeniu 2-letniego monitoringu na 13 obszarach projektu oraz opracowania raportu z monitoringu, w celu oszacowania wartości planowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł („Zamawiający”) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zamówienia opisanego poniżej.

2. Przedmiot planowanego zamówienia

1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 pn. “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” (zadanie nr III.4), zwanego dalej „Projektem”.

2. Współfinansowanie:
- Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wkład własny stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

3. Przedmiotem planowanego zamówienia jest przeprowadzenie 2-letniego monitoringu na 13 obszarach projektu oraz podsumowanie jego wyników w raporcie z monitoringu.

4. Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

- przeprowadzenie monitoringu efektów działań ochronnych wykonanych w ramach Projektu: opracowanie metodyki monitoringu, wyznaczenie powierzchni badawczych (powierzchnie badawcze i odpowiadające im powierzchnie objęte działaniami ochrony czynnej, minimum jedna na obiekt), analiza składu gatunkowego i struktury roślinności 1) przed podjęciem działań (do sierpnia 2013 r.), po pierwszym roku zabiegów ochronnych (czerwiec-sierpień 2014);

- analiza statystyczna wyników i sporządzenie raportu z monitoringu, podsumowującego efekty Projektu - raport powinien obejmować: 1) metodykę monitoringu przyrodniczego, 2) wyniki monitoringu, 3) podsumowanie efektów działań ochronnych, dyskusję na temat ich efektywności i 4) rekomendację ewentualnych kolejnych działań ochronnych w przyszłości, mapy z zaznaczeniem powierzchni monitoringowych oraz dokumentację fotograficzną terenu badań „przed i po”;

- wydrukowanie raportu z monitoringu w 1 egzemplarzu (z kolorowymi mapami oraz fotografiami), nagranie opracowania na nośniku CD wersji edytowalnej (w pliku *.doc) oraz wersji do druku (w formacie *.pdf), a także danych przestrzennych w formie plików *.shp.

5. Obszary objęte projektem to:

- 10 rezerwatów przyrody:
• Góra Uszeście (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik),
• Sadkowice (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą),
• Torfowisko Karaska (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Kadzidło),
• Torfowisko Serafin (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse),
• Jastrząbek (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Nowy Duninów),
• Dąbrowy Seroczyńskie (woj. mazowieckie, pow. Siedlecki, gm. Wodynie),
• Dąbrowa Radziejowska (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Radziejowice),
• Podjabłońskie (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Ceranów),
• Brwilno (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Brudzeń Duży),
• Kawęczyn (woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa, gm. Warszawa - Rembertów);
- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Głogi (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik);
- projektowany rezerwat Raj (stanowiący powiększenie rezerwatu Sadkowice, woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą);
- projektowany użytek ekologiczny Góra Rawska (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik).

6. Lokalizacja obszarów objętych projektem przedstawiona została na mapie, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji o rozpoznaniu rynku.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz że będzie ściśle współpracował z Zamawiającym oraz wskazanymi przez niego osobami w celu rzetelnego wykonania zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia upływa 10 grudnia 2014 r.

4. Wymagania wobec Wykonawcy

1) wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo);

2) znajomość siedlisk przyrodniczych będącego przedmiotem opracowania: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) oraz świetlistych dąbrów (91I0).

Aby spełnić ten warunek, należy uczestniczyć w pracach polegających na monitoringu przyrodniczym co najmniej jednego z wymienionych siedlisk.

5. Cena

1. Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł zwraca się z prośbą o przedstawienie oszacowania kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych, w kwocie brutto i obejmować wszystkie koszty przygotowania i wykonania wraz z podatkiem.

2. Cena powinna uwzględniać koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania i jego eksploatację na następujących polach:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publicznie udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie dla siebie wybranym;
4) tłumaczenia, zmiany treści, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze.

3. Jeżeli w trakcie wyceny przedstawionego zakresu zadań zajdzie potrzeba uściślenia podanych opisów, należy oprzeć się na swoim doświadczeniu i uzupełnić informację cenową o dodatkowe założenia przyjęte do szacunku wartości zadania wskazanego powyżej.

6. Kontakt

Wykonawcy chętni do przygotowania wyceny opisanego zamówienia, proszeni są o przesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17 lipca 2013 roku. E-mail z wyceną powinien zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz wycenę w kwocie brutto, wyrażoną w polskich złotych, zgodnie z zapisami punktu 5.

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus:
nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o rozpoznaniu rynku znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl.

 

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego:
Magdalena Galus, koordynator projektu

 

Dokumenty do pobrania:

Skan oficjalnego pisma

Aktualności