Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Centrum Ochrony Mokradeł z siedzibą w Warszawie przy ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31 ogłasza:

przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach, w dąbrowach świetlistych i na murawach kserotermicznych w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

Przetarg organizowany jest w związku z realizacją projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”:

- współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ;

- dofinansowanego w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał
ącznik nr 1. Wzór umowy
Załącznik nr 2. Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3. Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4. Wykaz osób
Załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 7. Wykaz sprzętu
Załącznik nr 8. Mapy
Załącznik nr 9. Warstwy GIS z lokalizacją zabiegów ochronnych
Załącznik nr 10. Zadania ochronne

Odpowiedzi na pytania Oferentów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wynik

Aktualności