Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Warszawa, dnia 1 marca 2013
poprawione: 6 marca 2013

 

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w przetargu w trybie określonym w art. 70 Kodeksu cywilnego na:

dostawę samochodu osobowego dla potrzeb projektu
„Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

I. Postanowienia wstępne

1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2. Organizatorem przetargu jest stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa, zwane dalej „Zamawiającym”. Biuro stowarzyszenia mieści się przy ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa.

3. Przetarg organizowany jest w związku z realizacją projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków:

- Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ;

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, rok produkcji: 2012 lub 2013.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa samochodu do biura Zamawiającego.

III. Termin i miejsce złożenia oferty

1. Wykonawcy powinni złożyć ofertę do 15 marca 2013 r. do godz. 15.00 w biurze Zamawiającego, przy ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa.

2. Otwarcie ofert nastąpi 15 marca 2013 r. o godz. 15.00 w biurze Zamawiającego.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przystąpi do ich badania pod względem zgodności z warunkami przetargu.

IV. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą w terminie do 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

V. Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz dostaw zawierający dostawę co najmniej 1 samochodu odpowiadającego rodzajem i wartością temu, stanowiącemu przedmiot zamówienia, tj. polegającą na dostawie co najmniej 1 samochodu o wartości nie mniejszej niż 45 tys. PLN brutto, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że została ona wykonana należycie;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Jako potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca załącza do oferty oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. Zamawiający oceni, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu spełnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1-6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 231), potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2:

a) podpunkcie b-d i f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, – nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, – nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) podpunkcie e – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis punktu 5 stosuje się odpowiednio.

7. Dokumenty, o których mowa w rozdziale V SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8. Dokumenty (w tym oświadczenia) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski – oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9. Warunki udziału w przetargu określone niniejszym ogłoszeniem udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego: www.bagna.pl., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w biurze Zamawiającego.

10. Zamawiający do terminu otwarcia ofert może zmienić warunki przetargu informując o tym na stronie internetowej Zamawiającego, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w biurze Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty.

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami

1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Magdalena Galus
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 796 435 444

2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące przetargu Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VII. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez wykonawców.

VIII. Oferta

Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim lub angielskim i umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb projektu Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz zawierać:

a) wynagrodzenie brutto oraz netto z wyszczególnieniem kwoty VAT za dostawę, o której mowa w części II SIWZ,

b) wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ,

c) szczegółową informację o oferowanym samochodzie wraz ze zdjęciami i podaniem parametrów technicznych,

d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ);

e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ wraz z odpowiednimi odpisami i zaświadczeniami wymienionymi w części V SIWZ);

f) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

IX. Ocena ofert

1. Ocena ofert dokonana będzie w dwóch etapach. Oceny ofert dokonają osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

2. W pierwszym etapie, który odbędzie się w terminie i miejscu określonym w części III SIWZ Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, podając nazwy zgłoszonych wykonawców oraz zaoferowane ceny netto i brutto.

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została ona złożona po wyznaczonym terminie i/lub w niewłaściwym miejscu.

4. Zamawiający może odrzucić oferty, jeżeli:

a) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 5,

b) zaoferowana cena przez danego wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c) jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu.

5. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w części V i VIII SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub jego odwołania albo jego zamknięcia bez dokonania wyboru oferty.

6. Dla ofert zakwalifikowanych do drugiego etapu podane zostaną nazwy i adresy wykonawców.

7. W drugim etapie Zamawiający spośród ofert spełniających wymagania formalne, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę:

Cenę - 100%.

8. W przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu Zamawiający unieważnia przetarg.

9. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego po wyborze oferty najkorzystniejszej sporządzają protokół z przebiegu przetargu.

10. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

11. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, powiadamia na piśmie wykonawców o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

12. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

14. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru, stwierdzającego wykonanie umowy bez wad, po dostarczeniu samochodu osobowego, będącego przedmiotem zamówienia, do biura Zamawiającego.

15. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest biuro Centrum Ochrony Mokradeł, znajdujące się przy ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa.

16. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

X. Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone
w umowie zawartej z wyłonionym wykonawcą

Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie zawartej z wyłonionym wykonawcą zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

XI. Składanie odwołań

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli korzystano z innych środków.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec SIWZ i Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 1-2, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XII. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

b) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie przetargu,

e) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków przetargu.

3. Zamawiający oraz wykonawca może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny wykonawca lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się do wyłączenia z organizacji przetargu osób, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego

Magdalena Galus, koordynator projektu

 

Dokumenty do pobrania:

Zmiana warunków przetargu
- ogłoszone 6.03.2013

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/CMok/P/2013

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu nr 1/CMok/P/2013 
- ogłoszone 6.03.2013

SIWZ
- zmienione 6.03.2013

Załącznik nr 1 do SIWZ
- zmienione 6.03.2013

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Oferentów

Aktualności