Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Znak sprawy: 2/CMok/ZO/2015 Warszawa, 24 marca 2015 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/CMok/ZO/2015
w ramach rozpoznania rynku

dotyczy: tablice edukacyjne

w ramach realizacji projektu
“Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

W dniach 24 marca - 13 kwietnia 2015 roku Centrum Ochrony Mokradeł prowadzi rozpoznanie rynku na tablice edukacyjne.

Prosimy o wycenę wykonania, dostawy i montażu (na terenie Mazowsza) 12 tablic edukacyjnych w rozmiarze 100x80 cm, wykonanych z blachy ocynkowanej, z ramą drewnianą dębową, daszkiem, dwoma dębowymi słupkami, poprzeczką, odbojnikami, kotwami metalowymi oraz plecami OSB.

Tablice zostaną zamontowane w obszarach objętych projektem znajdujących się na terenie Mazowsza oraz w Mielniku. Z lokalizacją obszarów można zapoznać się tutaj.

 

Prosimy o przesyłanie ofert na adres: m.zaluska[at]bagna.pl w terminie do 13 kwietnia  2015 roku do godziny 12:00.

Współfinansowanie

- Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wkład własny stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Magda Załuska. Prosimy o przesyłanie zapytań wyłącznie na adres m.zaluska[at]bagna.pl

Centrum Ochrony Mokradeł zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do ogłoszenia, odwołania go lub unieważnienia, bądź nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Aktualności