Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Warszawa, 24 marca 2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CMok/ZO/2015
W RAMACH ROZPOZNANIA RYNKU

dotyczy: zatrudnienia eksperta ds. siedlisk przyrodniczych w projekcie
“Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł z siedzibą w Warszawie przy ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa, zwane dalej „Zamawiającym”

zamierza zatrudnić w formie umowy zlecenia eksperta ds. siedlisk przyrodniczych, który będzie odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad realizacją projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 pn. “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”, zwanego dalej „Projektem”, w ramach którego (Zadanie II.2.1) realizowane jest zamówienie.

Projekt jest finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wkładu własnego stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz efektywnego, oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Ze względu na wartość zamówienia, ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:

1 – wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo);

2 – znajomość siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem Projektu:
- muraw kserotermicznych (6210),
- torfowisk wysokich (7110),
- torfowisk przejściowych (7140),
- świetlistych dąbrów (91I0).

Aby spełnić ten warunek należy posiadać w dorobku naukowym co najmniej 2 publikacje, dotyczące co najmniej 2 z wyżej wymienionych siedlisk oraz uczestniczyć w pracach związanych z inwentaryzacją przyrodniczą lub monitoringiem tych siedlisk (co najmniej jednego z nich).

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest merytoryczny nadzór nad realizacją projektu “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”.

Do obowiązków eksperta ds. siedlisk przyrodniczych będzie należało:

- doradztwo w zakresie funkcjonowania i ochrony siedlisk przyrodniczych objętych Projektem;
- doradztwo merytoryczne i współpraca w zakresie opracowania raportów z postępów w realizacji Projektu, w tym w szczególności raportu końcowego;
- doradztwo merytoryczne w zakresie planu utrzymania efektów projektu przez co najmniej 5 lat po jego zakończeniu;
- ścisła współpraca z koordynatorem projektu; 
- promocja Projektu.

Termin wykonania zamówienia

Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych będzie wykonywał swoje obowiązki od chwili podpisania umowy do terminu zakończenia realizacji Projektu (31 maja 2015 r.).

Sposób przygotowania oferty

Złożona oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko, adres Wykonawcy;
- cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cena brutto;
- datę sporządzenia oferty.

Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Centrum Ochrony Mokradeł, ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

lub pocztą elektroniczną, przesyłając podpisane i zeskanowane dokumenty w formie PDF, na adres: m.galus[at]bagna.pl

Inne wymagania – poświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca do oferty załączy wykaz publikacji (co najmniej dwie) bezpośrednio związanych z siedliskami przyrodniczymi objętymi Projektem oraz wykaz prac (co najmniej jedna) polegających na inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem Projektu, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 30.03.2015 r. do godziny 12:00.

Ocena ofert

Po weryfikacji, czy zostały spełnione kryteria formalne, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus: nr tel. +48 796 435 444; e-mail: m.galus[at]bagna.pl

Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym żadnego z Wykonawców.

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego,
Magdalena Galus, koordynator projektu

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy do zapytania nr 1/CMok/ZO/2015
Załącznik nr 1. Spis publikacji oraz wykonanych prac
Załącznik nr 2. Wzór umowy

Aktualności