Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/CMok/ZO/2013
w ramach rozpoznania rynku

dotyczy dostawy oprogramowania GIS w ramach realizacji projektu
„Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

SEKCJA I: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31
01-636 Warszawa

I.2. Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie:

http://bagna.pl

I.3. Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

I.4. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ;

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- wkładu własnego stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

I.5. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Magdalena Galus, tel. +48 796 435 444, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr 4/CMok/ZO/2013 w ramach rozpoznania rynku

dotyczy dostawy oprogramowania GIS w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

II.1.2. Rodzaj i wartość zamówienia

Usługi o wartości nie przekraczającej 14 tys. EUR netto.

II.1.3. Warunki udzielenia zamówienia

Zamówienie jest udzielane w sposób gwarantujący efektywność, oszczędność i celowość wydawanych środków oraz z zastosowaniem zasady niedyskryminacji żadnego z potencjalnych wykonawców. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.4. Określenie zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania GIS, które umożliwia:

- wyświetlanie map, dobór symbolizacji,
- edycję obiektów - punktów, linii i poligonów, digitalizację ekranową, tworzenie prostokątów, okręgów, przedłużenie linii, autouzupełnianie poligonów, wycinanie, przekształcanie istniejących obiektów,
- przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie, wklejanie obiektów,
- buforowanie,
- przecinanie warstw, wycinanie, wybieranie, łączenie,
- kalkulator pól w tabeli atrybutów,
- transformacje danych wektorowych,
- generowanie i umieszczanie wysokiej jakości etykiet,
- dopasowanie maksymalnej liczby etykiet do dostępnej przestrzeni bez powodowania nałożeń,
- modyfikację atrybutów,
- tworzenie kompozycji mapy i jej wydruk,
- geokodowanie,
- tworzenie plików shape, ich edycja oraz zapis,
- odczyt i edycję danych CAD,
- wykonywanie operacji cofnij / ponów,
- mierzenie w dowolnie wybranych jednostkach,
- łatwe dociąganie węzłów do tych już istniejących w projekcie,
- wektoryzację rastra,
- konwersję obiektów wektorowych (punktów, linii, poligonów) na obrazy rastrowe,
- generowanie map gęstości i ciągłych powierzchni na podstawie obiektów punktowych,
- wykonywanie zapytań logicznych i obliczeń algebraicznych na mapach,
- tworzenie warstwic, map nachyleń i ekspozycji oraz powierzchni cieniowanych,
- geoodniesienie rastrów (kalibrację).

Oferowane oprogramowanie musi być kompatybilne z oprogramowaniem ArcPad używanym w przenośnych urządzeniach GPS, wykorzystywanych w stowarzyszeniu.

Licencja na oprogramowanie – jednostanowiskowa, komercyjna.

Wsparcie licencji (pomoc techniczna, bezpłatne aktualizacje oprogramowania) musi być świadczone przez co najmniej 1 rok od jej zakupu.

II.1.5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.6. Czy przewiduje się udzielenie zaliczki: nie

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Czas przewidziany na składanie ofert – 7 dni od daty ogłoszenia zamówienia.

II.3. ZASADY SKŁADANIA OFERT

II.3.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.3.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.3.3. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura stowarzyszenia: ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.07.2013 do godz. 13.30.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

II.3.4. Oferta powinna zawierać:

- ofertę cenową brutto dotyczącą dostawy oprogramowania.

Oferta powinna być przygotowana i przekazana w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej), ponadto powinna:

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP i/lub numer REGON.

 

SEKCJA III: PROCES OCENY OFERT

III.1. Oferta będzie oceniania pod kątem:

III. 1.1. Kryteriów merytorycznych:

a) Ceny – dalszej weryfikacji zostaną poddane jedynie te oferty, których cena brutto nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia;

b) Zgodności oprogramowania z wymogami opisanymi w punkcie II.1.4 – dalszej weryfikacji zostaną poddane jedynie te oferty, które spełniają powyższe wymogi.

III.2. Kryteria Wyboru

Cena oferty – 100%.

III.3. Zasady wyboru

Ocenie wskazanej w pkt. III.2 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria merytoryczne.

Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty.

Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Ocena ofert odbędzie się po zakończeniu naboru.

Do realizacji zamówienia wybrany zostanie Oferent, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo.

Przeprowadzona ocena ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej decyzji.

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana Oferentom drogą elektroniczną na adres wskazany w specyfikacji cenowej nie później niż w ciągu 7 dniu po dokonaniu oceny przez Komisję.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego, odwołania lub unieważnienia konkursu, bądź nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn.

 

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego:
Magdalena Galus, koordynator projektu

Aktualności