Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/CMok/ZO/2013
w ramach rozpoznania rynku

dotyczy wykonania strony internetowej projektu
„Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

SEKCJA I: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa

biuro: ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

I.2. Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie:

http://bagna.pl

I.3. Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

I.4. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ;

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- wkładu własnego stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

I.5. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Magdalena Galus, tel. +48 796 435 444, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr 2/CMok/ZO/2013 w ramach rozpoznania rynku dotyczy wykonania strony internetowej projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

II.1.2. Rodzaj i wartość zamówienia

Usługi o wartości nie przekraczającej 14 tys. EUR i nie przekraczającej 20 tys. PLN netto.

II.1.3. Warunki udzielenia zamówienia

Zamówienie jest udzielane w sposób gwarantujący efektywność, oszczędność i celowość wydawanych środków oraz z zastosowaniem zasady niedyskryminacji żadnego z potencjalnych wykonawców. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.4. Określenie zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług obejmujących: Wykonanie strony internetowej projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Część graficzna

a) strona internetowa ma być zgodna z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dostępnymi na stronie Portalu Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx;

b) projekt strony internetowej ma być oparty na autorskich fotografiach i grafikach (niedopuszczalne jest wykorzystywanie fotografii i grafik bez zgody ich właściciela);

c) w cenie należy uwzględnić zamieszczenie pierwszego zestawu materiałów;

d) w ramach prac nad wyglądem strony Zamawiający przewiduje minimum dwie konsultacje.

2. Cześć techniczna

a) strona projektu ma stanowić podstronę portalu www.bagna.pl i być z nią kompatybilna;

b) stronę ma obejmować gwarancja techniczna na okres nie krótszy niż 24 miesiące,

c) Wykonawca zapewni pomoc techniczną, aktualizację oprogramowania oraz czynności konserwacyjne przez okres co najmniej 24 miesięcy;

d) w cenie wykonania strony internetowej należy uwzględnić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi strony i systemu CMS, wykonane w siedzibie Zamawiającego,

e) strona powinna stanowić autorski projekt Wykonawcy i spełniać następujące warunki:

- intuicyjna obsługa przez użytkowników CMS;

- nawigacja między głównymi działami oparta na ikonach graficznych;

- dodawanie/edycja treści musi uwzględniać fakt, iż użytkownicy będą kopiować treść z edytorów tekstu typu: Microsoft Office Word, Open Office, tak więc przy kopiowaniu treści powinno następować automatycznie czyszczenie treści do postaci czystego tekstu/kodu HTML;

- dodawanie/edycja treści zgodnie z założeniem WYSIWYG;

- możliwość wstawiania mini galerii w treści danej strony;

- wymagane moduły CMS: strony typu statycznego, aktualności, galeria, administracja użytkownikami systemu CMS, kopia bezpieczeństwa bazy danych;

- moduł stron statycznych/aktualności powinien posiadać mechanizm „kosza” pozwalający na tymczasowe skasowanie treści bez ostatecznego usunięcia z bazy danych, publikację danej strony/aktualności, możliwości zarządzania kolejnością stron/aktualności w CMS;

- dodawanie plików do treści strony powinno odbywać się poprzez wybranie pliku z komputera użytkownika i dodawanie jako „załącznika” widocznego poniżej treści strony, wraz z ikoną pokazującą rodzaj pliku (*.pdf, *.doc, *.xls, *.jpg, itd.);

- moduł galerii powinien pozwalać na tworzenie kategorii galerii, łatwe przeglądanie i powiększanie zdjęć (bez potrzeby otwierania ich w nowym oknie/zakładce w celu powiększenia) oraz na łatwe dodawanie wielu zdjęć za jednym razem;

- technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych aplikacji w przyszłości;

- zarówno strona jak i CMS powinny być obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome;

- zaproponowany system powinien cechować się jak największą automatyką procesów zarządzania, publikacją danych, przy zachowaniu wysokiej wydajności strony www, niskich kosztów utrzymania i późniejszego rozwoju;

- strona powinna być zbudowana z zachowaniem wszelkich standardów umożliwiających jej pozycjonowanie;

- do budowy strony powinny zostać opracowane lub wykorzystane gotowe mechanizmy zabezpieczające dostęp do zarządzania danymi w tym w szczególność takie, które pozwalają na: zapisanie informacji o adresie IP komputera, z którego logował się administrator; szyfrowanie hasła wykorzystywanego przez administratorów; weryfikowanie przez system czy hasła spełniają normy.

3. Struktura strony

- Aktualności – (strona główna) zawierający tekst powitalny z krótką informacją o projekcie oraz linki do aktualności, aktywny baner, banery z logotypami partnerów;

- O projekcie – dział tekstowy, w treści możliwość umieszczania zdjęć, odesłanie do podstron: Cele, Lokalizacja, Zadania;

- O nas – krótka informacja o osobach zaangażowanych w realizację projektu, zdjęcia;

- Sponsorzy - dział tekstowy, logotypy sponsorów wraz z informacją o nich i odsyłaczem do stron;

- Galeria;

- Linki – dział tekstowy z banerami polecanych stron i odnośnikami do nich;

- Kontakt – dział tekstowy;

- Dwie wersje językowe: polska i angielska;

- łatwe przejście do strony Projektu na Facebooku.

W obrębie wszystkich podstron możliwość edytowania wszystkich treści prostym dla użytkownika systemem CMS.

Możliwość prowadzenia badań i statystyk, umieszczanie wykresów, możliwość tworzenia i analizy ankiet.

II.1.5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.6. Czy przewiduje się udzielenie zaliczki: nie

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

czas przewidziany na składanie ofert – 10 dni od daty ogłoszenia zamówienia

II.3. ZASADY SKŁADANIA OFERT

II.3.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.3.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.3.3. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura stowarzyszenia: ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa lub drogą elektroniczną (wiadomość powinna zawierać skany podpisanej oferty oraz załączników) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19.03.2013 do godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

II.3.4. Oferta powinna zawierać:

a) ofertę cenową brutto dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia, którą należy przedstawić na załączonym formularzu - Załącznik nr 1,

b) opis doświadczenia - Załącznik nr 2,

c) min. 1 (ale nie więcej niż 3) wykonane przez Oferenta strony internetowe w formie skanu lub wydruku strony głównej oraz linki do tych stron; możliwe jest również załączenie linku do portfolio.

Oferta powinna być przygotowana i przekazana w formie papierowej lub elektronicznej (skany podpisanego formularza ofertowego oraz załącznika nr 1, a także skany 1-3 wykonanych przez Oferenta stron internetowych przesłane drogą e-mailową), ponadto powinna:

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP i/lub numer REGON;

- być podpisana czytelnie przez Oferenta.

 

SEKCJA III: PROCES OCENY OFERT

III.1. Oferta będzie oceniania pod kątem:

III.1.1. Kryteriów formalnych

a) Kompletność - tj. załączenia wszystkich wymaganych dokumentów;

b) Poprawność formalna - zgodność załączników ze wzorami.

III. 1.2. Kryteriów merytorycznych:

a) Ceny – dalszej weryfikacji zostaną poddane jedynie te oferty, których cena brutto nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia – weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1;

b) Doświadczenia Oferenta - dalszej weryfikacji zostaną poddane jedynie oferty tych Oferentów, którzy przedstawili w Załączniku nr 2 co najmniej 1 realizację strony internetowej;

c) Doświadczenia Oferenta na podstawie min. 1 (ale nie więcej niż 3) wykonanych przez Oferenta stron internetowych oraz ewentualnie jego portfolio.

III.2. Kryteria Wyboru

III.2.1. Cena oferty – max. 50 punktów (weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1).

- punktacja wyliczana w oparciu o wzór: liczba punktów = 50 pkt x (cena najniższej oferty / cena ocenianej oferty)

III.2.2. Doświadczenie Oferenta – max. 50 punktów (weryfikacja na podstawie 1-3 wykonanych przez Oferenta stron internetowych i ewentualnie jego portfolio).

Wszyscy Oferenci oceniani będą na podstawie przedstawionych 1-3 wykonanych przez Oferenta stron internetowych. W sytuacjach, gdy rozróżnienie poziomu stron będzie trudne na podstawie przedstawionych prac, oceniane będzie również portfolio Oferenta. Następnie Oferenci zostaną uporządkowani w kolejności od tego z najniżej ocenionymi projektami 1-3 stron (ocena: 1) do tego z najwyżej ocenionymi projektami 1-3 stron (ocena równa liczbie Oferentów, którzy zgłosili się do realizacji zamówienia lub niższa, jeśli niektórym Oferentom oceny zostały przyznane ex aequo).

- punktacja wyliczana w oparciu o wzór: liczba punktów = 50 pkt x (ocena na podstawie 1-3 wykonanych przez Oferenta stron internetowych / najwyższa przyznana ocena w kryterium doświadczenie Oferenta).

III.3. Zasady wyboru

Ocenie wskazanej w pkt. III.2 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne i kryteria merytoryczne.

Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty.

Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceny Ofert, w skład której wchodzić będą: Przewodniczący Komisji i dwóch Członków. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.

Do realizacji zamówienia wybrany zostanie Oferent, którego oferta uzyska najwięcej punktów (max. 100 pkt).

Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana Oferentom drogą elektroniczną na adres wskazany w specyfikacji cenowej nie później niż w ciągu 7 dniu po dokonaniu oceny przez Komisję.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego, odwołania lub unieważnienia konkursu, bądź nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn.

 

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego:

Magdalena Galus, koordynator projektu

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/CMok/ZO/2013 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Aktualności