Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Znak sprawy: 5/CMok/RR/2015 Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

 

 

 

INFORMACJA O ROZPOZNANIU RYNKU

dotyczy: zaprojektowanie 12 tablic edukacyjnych

w ramach realizacji projektu
“Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

Niniejsza prośba nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest opisem zadania realizowanego w formie wolontariatu i ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku usług i uzyskanie wiedzy odnośnie kosztów realizacji działań wskazanych poniżej.

1. Rozpoznanie rynku i informacja cenowa

W związku z realizacją Zadania III.2 Tablice edukacyjno-informacyjne, w celu oszacowania wartości zadania, stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł („Zamawiający”) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny zadania opisanego poniżej.

2. Opis zadania

1. Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 pn. “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” (zadanie nr III.2), zwanego dalej „Projektem”.

2. Współfinansowanie:
- Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wkład własny stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

3. Zadanie polega na zaprojektowaniu 12 unikatowych tablic edukacyjnych, dotyczących obszarów, na których realizowane były zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu.

Realizacja zadania obejmuje:

- zgromadzenie materiałów dotyczących opisywanych obszarów oraz siedlisk przyrodniczych i dokładne zapoznanie się z nimi;
- opracowanie tekstu na tablice, wybór autorskich zdjęć;
- opracowanie graficzne tablic, gwarantujące uzyskanie wysokiej jakości tekstu, zdjęć i logotypów przy wydruku.

Każda tablica powinna zawierać:

- informację o obszarze, w którym znajduje się czynnie chronione w ramach projektu siedlisko przyrodnicze (informacja o formie ochrony, którą objęty jest obszar oraz krótki opis historii obszaru, jeżeli jest ciekawy);
- informację o siedlisku przyrodniczym, które było objęte ochroną czynną w ramach projektu (torfowisko wysokie, torfowisko przejściowe, dąbrowa świetlista, murawa kserotermiczna) – opis siedliska i rzadkich gatunków roślin z nim związanych, w tym także informację o zmianach, jakie zaszły w danym siedlisku na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, m.in. o rzadkich gatunkach wymarłych na danym obszarze, jeżeli go to dotyczy;
- informację o tradycyjnym użytkowaniu danego obszaru, zagrożeniach dla chronionego siedliska i gatunków, a także o sposobach jego ochrony oraz o wykonywanych w ramach projektu zabiegach ochrony czynnej;
- informację o realizowanym projekcie – numer i nazwę projektu, termin realizacji oraz nazwę beneficjenta;
- logotypy instytucji współfinansujących realizację projektu zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”;
- co najmniej cztery autorskie zdjęcia opisywanych w tekście rzadkich gatunków roślin, ewentualnie zwierząt i siedliska przyrodniczego.

Tytuły tablic edukacyjnych oraz lokalizacja obszarów objętych projektem:

- Torfowisko Serafin – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse,
- Torfowisko Karaska – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Kadzidło,
- Jastrząbek – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Nowy Duninów,
- Brwilno – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Brudzeń Duży,
- Dąbrowa Radziejowska – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Radziejowice,
- Dąbrowy Seroczyńskie – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. Siedlecki, gm. Wodynie,
- Podjabłońskie – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Ceranów,
- Kawęczyn – rezerwat przyrody, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa, gm. Warszawa – Rembertów,
- Sadkowice i Raj – rezerwat przyrody oraz obszar planowanego powiększenia rezerwatu, woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą,
- Góra Uszeście – rezerwat przyrody, woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik,
- Głogi – zespół przyrodniczo-krajobrazowy, woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik,
- Góra Rowska – planowany użytek ekologiczny, woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz że będzie ściśle współpracował z Zamawiającym oraz wskazanymi przez niego osobami w celu rzetelnego wykonania zadania, a także że jest autorem zdjęć, które zostaną wykorzystane na tablicach edukacyjnych lub posiada zgodę autorów zdjęć do zamieszczenia ich na tablicach.

3. Termin realizacji zadania

Termin realizacji zadania: 1 lutego - 30 kwietnia 2015 r.

4. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo).

5. Cena

1. Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł zwraca się z prośbą o przedstawienie oszacowania kosztów realizacji zadania. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych, w kwocie brutto i obejmować wszystkie koszty przygotowania projektów tablic wraz z podatkiem.

2. Cena powinna uwzględniać koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania i jego eksploatację na następujących polach:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publicznie udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie dla siebie wybranym;
- tłumaczenia, zmiany treści, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze.

3. Jeżeli w trakcie wyceny przedstawionego zakresu zadań zajdzie potrzeba uściślenia podanych opisów, należy oprzeć się na swoim doświadczeniu i uzupełnić informację cenową o dodatkowe założenia przyjęte do szacunku wartości zadania wskazanego powyżej.

6. Kontakt

Wykonawcy chętni do przygotowania wyceny opisanego zadania, proszeni są o przesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 21 czerwca 2015 roku. E-mail z wyceną powinien zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz wycenę całościową w kwocie brutto, wyrażoną w polskich złotych, zgodnie z zapisami punktu 5.

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus:
nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o rozpoznaniu rynku znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl.

Aktualności