Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Znak sprawy: 4/CMok/RR/2015 Warszawa, 14 kwietnia 2015 roku

 

 

 

INFORMACJA O ROZPOZNANIU RYNKU

dotyczy: wykonanie zabiegów ochrony czynnej
w rezerwacie przyrody Torfowisko Serafin

w ramach realizacji projektu
„Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

Niniejsza prośba nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest opisem realizowanego zamówienia i ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku usług i uzyskanie wiedzy odnośnie kosztów poszczególnych składowych realizacji zadania wskazanego poniżej.

Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł („Zamawiający”) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zamówienia opisanego poniżej.

1. Przedmiot planowanego zamówienia

1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 pn. “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” (zadanie nr II.5 II.6), zwanego dalej „Projektem”.

2. Współfinansowanie:
- Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wkład własny stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Torfowisko Serafin na powierzchni 4,3 ha.

Lokalizacja:
- woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse, nr dz. ew.: 346, 347/1, 362, 363.

Do wykonania:
- usunięcie gatunków liściastych – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (w szczególności wierzby i brzozy) znajdujących się na wyznaczonym obszarze torfowiska przejściowego; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu; termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015;
- wykoszenie trzciny – ręczne wykoszenie trzciny; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu; termin: 1 sierpnia 2014 – 15 marca 2015.

Wyjaśnienie użytych zwrotów

Poprzez „ręczne wycinanie” Zamawiający rozumie wycinanie drzew i krzewów nisko nad ziemią, na wysokości nie większej niż 5 cm, przy użyciu siekiery, sekatora, piły spalinowej, elektrycznej/akumulatorowej przez operatora tego narzędzia.

Poprzez „ręczne wykoszenie” Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy kosy ręcznej bez napędu, bądź kosy, wykaszarki spalinowej, elektrycznej/akumulatorowej przez operatora danego narzędzia. 

Na obszarze torfowiska wysokość koszenia wynosi 5-15 cm ponad powierzchnią gruntu. Prace należy wykonać tak, by nie uszkodzić istotnie wierzchniej warstwy gruntu.

Poprzez „istotne uszkodzenie” rozumie się zniszczenie wierzchniej warstwy roślin, zerwanie pła mszystego, odkrycie gleby torfowej przekraczające 5% całkowitej powierzchni objętej zabiegiem na danej działce ewidencyjnej.

Poprzez „ręczne zebranie pozyskanej biomasy” Zamawiający rozumie ręczne zebranie wyciętych drzew, krzewów i skoszonej trzciny oraz ułożenie ich w stosy. Zbiór biomasy powinien odbywać się około 3 dni po skoszeniu, ale nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Ze względu na trudne warunki wilgotnościowe pozyskana biomasa, tymczasowo zebrana w stosy, powinna zostać usunięta w zimie (do 15 marca), przy pokrywie śnieżnej, gdy powierzchnia torfowiska będzie zamarznięta.

Do Wykonawcy należy usunięcie pozyskanej biomasy z obszaru objętego zabiegami, złożenie w wyznaczonym miejscu i pokrycie związanych z tym kosztów. Zagospodarowanie pozyskanej biomasy leży po stronie właściciela lub zarządcy gruntu.

2. Termin wykonania zamówienia

- 1 sierpnia 2014 – 15 marca 2015

3. Cena

1. Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł zwraca się z prośbą o przedstawienie oszacowania kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.

Prosimy o podanie kwoty brutto za realizację zamówienia oraz o wyszczególnienie w wycenie kosztów:
- usuwania nalotu drzew i krzewów oraz składania ich w stosy;
- ręcznego wyniesienia biomasy poza teren rezerwatu.

4. Kontakt

Wykonawcy chętni do przygotowania wyceny opisanego zamówienia, proszeni są o przesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20 kwietnia 2015 roku.

E-mail z wyceną powinien zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz wycenę zamówienia w kwocie brutto, wyrażoną w polskich złotych, wraz z wyceną wyszczególnionych w punkcie 3. elementów zamówienia.

5. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus, drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o rozpoznaniu rynku znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl.

 

Mapa:
Torfowisko Serafin

Aktualności