Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Znak sprawy: 3/CMok/RR/2014 Warszawa, 5 sierpnia 2014 r.

 

 

 

INFORMACJA O ROZPOZNANIU RYNKU

dotyczy: przeprowadzenie 2-letniego monitoringu
na 13 obszarach projektu
oraz podsumowanie wyników w raporcie z monitoringu

w ramach realizacji projektu
“Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

Niniejsza prośba nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest opisem zadania realizowanego w formie wolontariatu i ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku usług i uzyskanie wiedzy odnośnie kosztów realizacji działań wskazanych poniżej.

1. Rozpoznanie rynku i informacja cenowa

W związku z realizacją Zadania III.4, polegającego na przeprowadzeniu 2-letniego monitoringu na 13 obszarach projektu oraz opracowania raportu z monitoringu, w celu oszacowania wartości zadania, stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł („Zamawiający”) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny zadania opisanego poniżej.

2. Opis zadania

1. Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 pn. “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” (zadanie nr III.4), zwanego dalej „Projektem”.

2. Współfinansowanie:

- Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- wkład własny stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

3. Zadanie polega na przeprowadzeniu 2-letniego monitoringu na 13 obszarach projektu oraz podsumowanie jego wyników w raporcie z monitoringu.

4. Szczegółowy opis realizacji zadania:

Monitoring wymaga wyznaczenia powierzchni badawczych w celu wykonania na nich szczegółowych zdjęć fitosocjologicznych (z użyciem skali procentowanej oraz zmodyfikowanej skali Braun-Blanqueta). W przypadku siedlisk torfowiskowych (7110, 7140), obejmuje badania dwukrotne (przed i po zabiegach), natomiast w przypadku ciepłolubnych dąbrów (91I0) i muraw kserotermicznych (6210), badania będą kontynuowane i w związku z tym wymagają one wyznaczenia powierzchni badawczych w oparciu o opisany niżej schemat eksperymentu. W przypadku dąbrów monitoring obejmuje dodatkowo analizę krótko- i długotrwałego banku nasion (w celu określenia, jaki wpływ na odtwarzanie się runa ciepłolubnej dąbrowy mają nasiona zgromadzone w glebowym banku nasion, jaki jest skład gatunkowy i struktura banku nasion oraz czy znajdują się w nim gatunki pożądane, związane z zespołem świetlistej dąbrowy), których kiełkowanie może przyśpieszyć proces regeneracji świetlistej dąbrowy.

Monitoring efektów działań ochrony czynnej dla siedliska 7110:

1) wyznaczenie 6 powierzchni badawczych w rez. Torfowisko Karaska, o powierzchni 10 m2 każda, o różnym stanie zachowania torfowiska wysokiego;

2) wykonanie na nich szczegółowych zdjęć fitosocjologicznych dwukrotnie: przed i po zabiegach ochrony czynnej, w okresie od początku lipca do końca sierpnia; zdjęcie musi uwzględniać zarówno pokrycie gatunków roślin naczyniowych i mszaków, jak i powierzchnię gołej gleby, pokrycie wojłoku (martwej materii organicznej) i zacienienie (szacunkowo);

3) analiza wyników w celu określenia kierunku zmian roślinności pod wpływem ochrony czynnej.

Łącznie wykonanych zostanie 12 zdjęć fitosocjologicznych, które będą następnie analizowane z użyciem metod statystycznych i ordynacyjnych.

Monitoring efektów działań ochrony czynnej dla siedliska 7140:

1) wyznaczenie 12 powierzchni badawczych (6 w rez. Torfowisko Serafin, 4 w rez. Jastrząbek i 2 w rez. Torfowisko Karaska), o powierzchni 10 m2 każda, o różnym stanie zachowania;

2) wykonanie na nich szczegółowych zdjęć fitosocjologicznych dwukrotnie: przed i po zabiegach ochrony czynnej, w okresie od początku lipca do połowy sierpnia; zdjęcie musi uwzględniać zarówno pokrycie gatunków roślin naczyniowych i mszaków, jak i powierzchnię gołej gleby, pokrycie wojłoku (martwej materii organicznej) i zacienienie (szacunkowo);

3) analiza wyników w celu określenia kierunku zmian roślinności pod wpływem ochrony czynnej.

Łącznie wykonane zostaną 24 zdjęcia fitosocjologiczne, które będą następnie analizowane z użyciem metod statystycznych i ordynacyjnych.

Monitoring efektów działań ochrony czynnej dla siedliska 91I0:

Schemat monitoringu

Podstawą eksperymentu są „powierzchnie zblokowane”, czyli cztery warianty eksperymentu, o powierzchni 100 m2 każda (nazywane dalej „dużymi powierzchniami”), położone obok siebie i oddzielone od siebie oraz od sąsiedztwa buforem o szerokości minimum 1 m. Tym samym łączna badawcza „powierzchnia zblokowana” ma powierzchnię 400 m2 (plus powierzchnia buforu, minimum 130 m2). Każda duża powierzchnia (100 m2) składa się z 25 powierzchni mniejszych (nazywanych dalej „małymi powierzchniami”).

W obrębie każdej „powierzchni zblokowanej”, poszczególne powierzchnie duże będą reprezentować poszczególne warianty eksperymentu:
a) usuwanie krzewów i podrostu ekspansywnych gatunków drzew;
b) usuwanie martwej biomasy (ściółki);
c) oba powyższe zabiegi jednocześnie;
d) powierzchnia kontrolna (bez zabiegów).

Przeprowadzenie monitoringu

1) wyznaczenie 5 badawczych „powierzchni zblokowanych” (po jednej w rezerwatach: Dąbrowy Seroczyńskie, Dąbrowa Radziejowska, Podjabłońskie, Brwilno i Kawęczyn); powierzchnie muszą zostać trwale oznaczone w terenie (za pomocą kołków);

2) wykonanie na powierzchniach badawczych szczegółowych zdjęć fitosocjologicznych dwukrotnie (w kolejnych latach): przed i po zabiegach ochrony czynnej, w okresie od połowy czerwca do połowy lipca; zdjęcie musi uwzględniać zarówno pokrycie gatunków roślin naczyniowych i mszaków, jak i powierzchnię gołej gleby, pokrycie wojłoku (martwej materii organicznej) i zacienienie (szacunkowo); łącznie na każdej „powierzchni zblokowanej” wykonanych zostanie 100 (4 x 25) zdjęć o powierzchni 4 m2 na małych powierzchniach oraz cztery zdjęcia o powierzchni 100 m2 na dużych powierzchniach;

3) wykonanie, w obrębie każdej powierzchni dużej, z powierzchni gleby, fotografii koron drzew w pełni ulistnienia, obejmującej cały rzut koron drzew na daną powierzchnię;

4) analiza wyników w celu określenia kierunku zmian roślinności pod wpływem ochrony czynnej, z użyciem metod statystycznych i ordynacyjnych, z użyciem danych środowiskowych (zwarcie koron drzew, powierzchnia odkrytej gleby, pokrycie wojłoku).

Tym samym, monitoring obejmuje wykonanie:
- 40 (2 x 5 x 4) zdjęć fitosocjologicznych o powierzchni 100 m2;
- 1000 (2 x 5 x 4 x 25) zdjęć fitosocjologicznych o powierzchni 1 m2;
- 40 (2 x 5 x 4) fotografii koron drzew;

Badanie banku nasion

1) dwukrotne (w kwietniu i czerwcu, aby scharakteryzować tymczasowy i trwały bank nasion) pobranie prób powierzchniowej warstwy gleby o objętości 100 cm3 za pomocą cylindra glebowego, ze środka każdej powierzchni na jednej „powierzchni zblokowanej” w każdym rezerwacie; łącznie jest to 1000 (2 x 5 x 4 x 25) próbek.

2) dokładne oczyszczenie pobranej gleby z części wegetatywnych roślin (kłączy, korzeni);

3) wysianie próbek w pojemniki o objętości minimum 500 cm3, na warstwę wyprażonego piasku o grubości ok. 5 cm;

4) umieszczenie próbek w szklarni położonej na świeżym powietrzu, szczelnie osłoniętej folią i oddzieloną od gleby (ze szczelnie zasłoniętą podłogą); próbki z bankiem nasion muszą znajdować się na stelażach na wysokości ok. 1 m od powierzchni ziemi;

5) podlewanie próbek co 2-3 dni przez dwa sezony wegetacyjne (ten, w którym próbki zostały pobrane, i kolejny) w dni bez mrozu;

6) oznaczenie wyrastających roślin naczyniowych i ich sukcesywne usuwanie; wynikiem eksperymentu ma być liczba osobników poszczególnych gatunków w każdej z prób;

7) analiza wyników – określenie struktury banku nasion na poszczególnych powierzchniach w rezerwatach i ewaluacja roli banku nasion dla odtwarzania runa typowego dla ciepłolubnej dąbrowy.

Monitoring efektów działań ochrony czynnej dla siedliska 6210:

Schemat monitoringu Podstawą eksperymentu są „powierzchnie zblokowane”, czyli cztery warianty eksperymentu, o powierzchni 25 m2 każda (nazywane dalej „dużymi powierzchniami”), położone obok siebie. Tym samym łączna badawcza „powierzchnia zblokowana” ma powierzchnię 100 m2. Każda duża powierzchnia (25 m2) składa się z 25 powierzchni mniejszych (nazywanych dalej „małymi powierzchniami”).

W obrębie każdej „powierzchni zblokowanej”, poszczególne powierzchnie duże będą reprezentować poszczególne warianty eksperymentu:
a) usuwanie krzewów i podrostu drzew;
b) koszenie i usuwanie martwej biomasy;
c) oba powyższe zabiegi jednocześnie;
d) powierzchnia kontrolna (bez zabiegów).

Przeprowadzenie monitoringu

1) wyznaczenie 6 badawczych „powierzchni zblokowanych” (trzech w rez. Góra Uszeście, dwóch w projektowanym rez. Raj i jednej na Górze Rowskiej); powierzchnie muszą różnić się stanem zachowania roślinności kserotermicznej; powierzchnie muszą zostać trwale oznaczone w terenie (za pomocą kołków);

2) wykonanie na nich szczegółowych zdjęć fitosocjologicznych dwukrotnie (w kolejnych latach: przed i po zabiegach ochrony czynnej, w czerwcu lub w lipcu; zdjęcie musi uwzględniać zarówno pokrycie gatunków roślin naczyniowych i mszaków, jak i powierzchnię gołej gleby, pokrycie wojłoku (martwej materii organicznej) i zacienienie (szacunkowo); łącznie na każdej „powierzchni zblokowanej” wykonanych zostanie 100 (4 x 25) zdjęć o powierzchni 1 m2 na małych powierzchniach oraz cztery zdjęcia o powierzchni 25 m2 na dużych powierzchniach;

3) analiza wyników w celu określenia kierunku zmian roślinności pod wpływem ochrony czynnej, zużyciem metod statystycznych i ordynacyjnych.

Tym samym, monitoring obejmuje wykonanie:
- 48 (2 x 6 x 4) zdjęć fitosocjologicznych o powierzchni 25 m2;
- 1200 (2 x 6 x 4 x 25) zdjęć fitosocjologicznych o powierzchni 1 m2.

Łącznie w ramach monitoringu siedlisk przyrodniczych konieczne jest wykonanie 124 zdjęć fitosocjologicznych na powierzchniach dużych (10, 25, 100 m2) oraz 2200 zdjęć fitosocjologicznych na powierzchniach małych (1 lub 4 m2).

5. Obszary objęte projektem to:

- 10 rezerwatów przyrody:
• Góra Uszeście (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik),
• Sadkowice (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą),
• Torfowisko Karaska (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Kadzidło),
• Torfowisko Serafin (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse),
• Jastrząbek (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Nowy Duninów),
• Dąbrowy Seroczyńskie (woj. mazowieckie, pow. Siedlecki, gm. Wodynie),
• Dąbrowa Radziejowska (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Radziejowice),
• Podjabłońskie (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Ceranów),
• Brwilno (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Brudzeń Duży),
• Kawęczyn (woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa, gm. Warszawa - Rembertów);

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Głogi (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik);

- projektowany rezerwat Raj (stanowiący powiększenie rezerwatu Sadkowice, woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą);

- projektowany użytek ekologiczny Góra Rowska (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik).

6. Lokalizacja obszarów objętych projektem przedstawiona została na mapie, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji o rozpoznaniu rynku.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz że będzie ściśle współpracował z Zamawiającym oraz wskazanymi przez niego osobami w celu rzetelnego wykonania zadania.

3. Termin realizacji zadania

Termin realizacji zadania: 15 maja 2013 - 10 grudnia 2014 r.

4. Wymagania wobec Wykonawcy

1) wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo);

2) znajomość siedlisk przyrodniczych będącego przedmiotem opracowania: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) oraz świetlistych dąbrów (91I0).

Aby spełnić ten warunek, należy uczestniczyć w pracach polegających na monitoringu przyrodniczym co najmniej jednego z wymienionych siedlisk.

5. Cena

1. Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł zwraca się z prośbą o przedstawienie oszacowania kosztów realizacji zadania. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych, w kwocie brutto i obejmować wszystkie koszty przygotowania i wykonania wraz z podatkiem.

Prosimy o podanie całościowej ceny realizacji zadania, a także cen cząstkowych dotyczących:
- realizacji prac terenowych i przeprowadzenia badania banku nasion,
- analizy uzyskanych danych i podsumowania wyników w raporcie z monitoringu.

2. Cena powinna uwzględniać koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania i jego eksploatację na następujących polach:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publicznie udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie dla siebie wybranym;

4) tłumaczenia, zmiany treści, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze.

3. Jeżeli w trakcie wyceny przedstawionego zakresu zadań zajdzie potrzeba uściślenia podanych opisów, należy oprzeć się na swoim doświadczeniu i uzupełnić informację cenową o dodatkowe założenia przyjęte do szacunku wartości zadania wskazanego powyżej.

6. Kontakt

Wykonawcy chętni do przygotowania wyceny opisanego zadania, proszeni są o przesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 12 sierpnia 2014 roku. E-mail z wyceną powinien zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz wycenę całościową, a także oszacowanie cen cząstkowych, w kwocie brutto, wyrażone w polskich złotych, zgodnie z zapisami punktu 5.

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus: nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o rozpoznaniu rynku znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl.

 

Załącznik nr 1. Lokalizacja obszarów objętych projektem

Aktualności