Członek założyciel
Wetlands International European Association

 

Znak sprawy: 2/CMok/RR/2014 Warszawa, 26 marca 2014 r.

 

 

 

INFORMACJA O ROZPOZNANIU RYNKU

dotyczy: wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach,
w dąbrowach świetlistych i na murawach kserotermicznych

w ramach realizacji projektu
„Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

 

Niniejsza prośba nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest wstępnym opisem planowanego zamówienia i ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku usług i uzyskanie wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadań wskazanych poniżej.

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do powiększenia obszarów objętych działaniami ochrony czynnej w ramach realizacji zadań II.5 II.6, II.7 i II.8, polegających na wykonaniu działań ochrony czynnej na torfowisku przejściowym (7140), w dąbrowach świetlistych (91I0) i na murawach kserotermicznych (6210), w celu oszacowania kosztu realizacji planowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł („Zamawiający”) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zamówienia opisanego poniżej.

 

1. Przedmiot planowanego zamówienia

1. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 pn. “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” (zadania nr II.5 II.6, II.7 i II.8), zwanego dalej „Projektem”.

2. Współfinansowanie:

- Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- wkład własny stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

3. Przedmiotem planowanego zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej w 4 rezerwatach przyrody oraz na obszarze cennych przyrodniczo muraw planowanych do włączenia do obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska.

Dokładne lokalizacje zostały przedstawione na załączonych mapach.

Całkowita powierzchnia zabiegów wynosi 13,5 ha.

 

Torfowisko Serafin – siedlisko: 7140 - pow. 4,8 ha

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse, nr dz. ew.: 346, 347/1, 362, 363.

Do wykonania:

- usunięcie gatunków liściastych – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (w szczególności wierzby i brzozy) znajdujących się na wyznaczonym obszarze torfowiska przejściowego; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu; termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015;

- wykoszenie trzciny – ręczne i/lub mechaniczne wykoszenie trzciny; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu; termin: 1 sierpnia 2014 – 15 marca 2015.

 

Rezerwat przyrody „Brwilno” – siedlisko 91I0 - pow. 5,3 ha

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Brudzeń Duży, nr dz. ew.: 56, 122, 123/2.

Do wykonania:

- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu do udziału nieprzekraczającego 30-40% powierzchni poprzez ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności leszczyny, grabu, lipy i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla świetlistej dąbrowy, pod warunkiem, że ich zwarcie nie przekroczy 30-40% powierzchni; ręczne zebranie i wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2014 - 15 marca 2015;

- eliminacja gatunków obcych – ręczne wycięcie gatunków obcych (w szczególności czeremchy amerykańskiej i robinii akacjowej); ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; wzmocnienie efektów wycinania drzew i krzewów, charakteryzujących się szybkimi odrostami korzeniowymi, poprzez użycie środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie; termin: 15 września 2014 – 15 marca 2015;

- wykoszenie runa – ręczne wykoszenie nadmiernie rozwiniętej roślinności runa wraz z pozostawieniem pojedynczych nalotów dębowych, przerzedzeniem gęstego nalotu dębowego, w sytuacji, gdy zajmuje on powierzchnię większą lub równą 5 m2; ręczne zebranie pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie jej poza teren poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2014 - 15 marca 2015.

 

Rezerwat przyrody „Dąbrowa Radziejowska” – siedlisko 91I0 – pow. 0,5 ha

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Radziejowice, nr dz. ew.: 428, 439.

Do wykonania:

- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu do udziału nieprzekraczającego 30% pokrycia powierzchni poprzez ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności leszczyny, grabu, lipy i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla świetlistej dąbrowy, pod warunkiem, że ich zwarcie nie przekroczy 30% powierzchni; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2014 - 15 marca 2015;

- eliminacja gatunków obcych – usunięcie obcych gatunków inwazyjnych (w szczególności czeremchy amerykańskiej i robinii akacjowej) poprzez ich ręczne wycinanie i wyrywanie; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2014 - 15 marca 2015;

- wykoszenie runa - ręczne wykoszenie nadmiernie rozwiniętej roślinności runa, z pozostawieniem pojedynczych nalotów dębowych, przerzedzeniem gęstego nalotu dębowego, jeżeli zajmuje on powierzchnię większą lub równą 5 m2; ręczne zebranie pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie jej poza teren poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2014 - 15 marca 2015.

 

Rezerwat przyrody „Dąbrowy Seroczyńskie” – siedlisko 91I0 – pow. 2 ha

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Wodynie, nr dz. ew.: 508.

Do wykonania:

- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu tak, by jego pokrycie nie przekraczało 10-20% powierzchni, poprzez ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności leszczyny, grabu, lipy i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla świetlistej dąbrowy, pod warunkiem, że ich zwarcie nie przekroczy 10-20% powierzchni; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2014 - 15 marca 2015;

- eliminacja gatunków obcych – usunięcie gatunków obcych (w szczególności czeremchy amerykańskiej i robinii akacjowej) poprzez ich ręczne wycięcie; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2014 - 15 marca 2015;

- wykoszenie odrostów – ręczne wykoszenie powstających, w miejscu wykonania zabiegu redukcji podszytu, odrostów wyciętych drzew i krzewów; ręczne zebranie pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie jej poza teren poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2014 – 15 marca 2015.

 

Rezerwat przyrody „Góra Uszeście” – siedlisko 6210 – pow. 0,2 ha

Lokalizacja:

- woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik, nr dz. ew.: 5403/5.

Do wykonania:

- usunięcie zarośli – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (głównie derenia, leszczyny, tarniny, osiki, maliny i ligustru) oraz ręczne wykoszenie wysokich bylin; ręczne zebranie i wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2014 – 15 marca 2015.

 

„Góra Piaszczana” – siedlisko 6210 – pow. 0,4 ha

Lokalizacja:

- woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik, nr dz. ew.: 6207.

Do wykonania:

- usunięcie zarośli – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (głównie derenia, leszczyny, tarniny, osiki, maliny i ligustru) oraz ręczne wykoszenie wysokich bylin; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i złożenie jej w miejscu ustalonym z właścicielami terenu; termin: 15 września 2014 - 15 marca 2015.

 

Wyjaśnienie użytych zwrotów

Poprzez „ręczne wycinanie” Zamawiający rozumie wycinanie drzew i krzewów nisko nad ziemią, na wysokości nie większej niż 5 cm, przy użyciu siekiery, sekatora, piły spalinowej, elektrycznej/akumulatorowej przez operatora tego narzędzia.

Poprzez „ręczne wykoszenie” Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy kosy ręcznej bez napędu, bądź kosy, wykaszarki spalinowej, elektrycznej/akumulatorowej przez operatora danego narzędzia.

Na obszarze muraw (siedlisko 6210) oraz dąbrów świetlistych (siedlisko 91I0) kosić należy na wysokości 5-10 cm ponad powierzchnią gruntu.

Poprzez „mechaniczne wykoszenie” Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy ciągnika dostosowanego do koszenia łąk bagiennych (np. ratraka), wyposażonego w urządzenie koszące. Nacisk pojazdu na podłoże nie może przekraczać 50 g/cm2. Profil lameli nie może być większy niż 4 cm. Sprzęt mechaniczny musi być zabezpieczony na wypadek skażenia gruntu (np. poprzez płaszcz zbierający wycieki płynów technologicznych). Wykonawca, który zdecyduje się na mechaniczne koszenie, jest zobowiązany do szczegółowego opisu sprzętu na etapie oceny ofert. Jeżeli sprzęt nie przejdzie pozytywnie testu na torfowisku, w miejscu prowadzenia prac, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą.

Na obszarze torfowisk (siedlisko 7140 i 7110) wysokość koszenia wynosi 5-15 cm ponad powierzchnią gruntu. Kosić należy w kolejności od środka na zewnątrz obszaru lub z jednego boku do drugiego (zaczynając od obszaru mniej zarośniętego). Zabronione jest stosowanie techniki koszenia od zewnątrz do środka działki. Koszenie należy wykonać tak, by nie uszkodzić istotnie wierzchniej warstwy gruntu.

Poprzez „istotne uszkodzenie” rozumie się zniszczenie wierzchniej warstwy roślin, zerwanie pła mszystego, odkrycie gleby torfowej przekraczające 5% całkowitej powierzchni objętej zabiegiem na danej działce ewidencyjnej.

Poprzez „ręczne zebranie pozyskanej biomasy”, w przypadku torfowisk (siedlisko 7140), Zamawiający rozumie ręczne zebranie wyciętych drzew, krzewów i skoszonej trzciny oraz ułożenie ich w stosy. Zbiór biomasy powinien odbywać się około 3 dni po skoszeniu, ale nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Ze względu na trudne warunki wilgotnościowe pozyskana biomasa, tymczasowo zebrana w stosy, powinna zostać usunięta w zimie (do 15 marca), przy pokrywie śnieżnej, gdy powierzchnia torfowiska będzie zamarznięta. Sprzęt służący do wywiezienia pozyskanej biomasy z rezerwatu oraz trasa, po jakiej będzie się on poruszał, muszą zostać przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

Poprzez „ręczne zebranie pozyskanej biomasy”, w przypadku muraw kserotermicznych (siedlisko 6210), Zamawiający rozumie ręczne zebranie wyciętych drzew i krzewów oraz skoszonych wysokich bylin, a także usunięcie nadmiaru martwej biomasy, czyli ręczne wygrabienie runi z obumarłej roślinności z roku poprzedniego. Sprzęt służący do wywiezienia pozyskanej biomasy z rezerwatu oraz trasa, po jakiej będzie się on poruszał, muszą zostać przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

Poprzez „ręczne zebranie pozyskanej biomasy”, w przypadku dąbrów świetlistych (siedlisko 91I0), Zamawiający rozumie ręczne zebranie wyciętych drzew i krzewów oraz skoszonych wysokich bylin, a także usunięcie nadmiaru martwej biomasy z dna lasu, czyli zalegających tam liści. Sprzęt służący do wywiezienia pozyskanej biomasy z rezerwatu oraz trasa, po jakiej będzie się on poruszał, muszą zostać przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

Do Wykonawcy należy usunięcie pozyskanej biomasy z obszaru objętego zabiegami, złożenie w wyznaczonym miejscu i pokrycie związanych z tym kosztów. Zagospodarowanie pozyskanej biomasy leży po stronie właściciela lub zarządcy gruntu.

Poprzez „użycie środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie” Zamawiający rozumie rozprowadzenie odpowiedniego środka pędzelkiem po powierzchni ściętych drzew i krzewów o średnicy powyżej 2 cm (zgodnie z instrukcją stosowania środka). Termin wykonania zabiegu: podczas trwania okresu wegetacyjnego.

Aktualny (na rok 2013) wykaz „Środków ochrony roślin oraz produktów do rozkładu pni drzew leśnych zalecanych do stosowania w leśnictwie” znajduje się na stronie: http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/gospodarka-lesna/ochrona_lasu/srodki-ochrony-roslin-2013

 

2. Termin wykonania zamówienia

Torfowisko (7140)

- 1 sierpnia 2014 – 15 marca 2015

Dąbrowy świetliste (91I0) i murawy kserotermiczne (6210)

- 15 września 2014 – 15 marca 2015

 

3. Cena

1. Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł zwraca się z prośbą o przedstawienie oszacowania kosztów wykonania przedmiotu zamówienia na poszczególnych powierzchniach i przedstawienie wyceny na załączonym formularzu. Osobne ceny dla każdej powierzchni powinny być wyrażone w polskich złotych, w kwotach brutto i obejmować wszystkie koszty wykonania wraz z podatkiem. Dodatkowo prosimy o średnią wycenę kosztu wykonania zabiegów na 1 ha danego obszaru (na wypadek, gdybyśmy chcieli powiększyć lub pomniejszyć którąś z powierzchni.

2. Jeżeli w trakcie wyceny przedstawionego zakresu zadań zajdzie potrzeba uściślenia podanych opisów, należy oprzeć się na swoim doświadczeniu i uzupełnić informację cenową o dodatkowe założenia przyjęte do szacunku wartości zadania wskazanego powyżej.

3. Jeżeli nie posiadają Państwo wiedzy odnośnie wszystkich powierzchni, prosimy o przesłanie wyceny prac na obszarach, które Państwo znają.

 

4. Kontakt

Wykonawcy chętni do przygotowania wyceny opisanego zamówienia, proszeni są o przesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 24 kwietnia 2014 roku. E-mail z wyceną powinien zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz wycenę wybranych powierzchni w kwocie brutto, wyrażoną w polskich złotych, zgodnie z zapisami punktu 3.

 

5. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Magdalena Galus: nr tel. +48 796 435 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacja o rozpoznaniu rynku znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł: http://bagna.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

formularz

Mapy:

Torfowisko Serafin 
Brwilno 
Dąbrowa Radziejowska 
Dąbrowy Seroczyńskie
Góra Uszeście
Góra Piaszczana

Aktualności