banner_006
banner_004
banner_005

Centrum Ochrony Mokradeł wraz z Grupą ZAKOLE przygotowali uwagi w konsultacjach społecznych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Zakola Wawerskiego.

Wspólnie postulowaliśmy o przeznaczenie całego kompleksu mokradeł Zakola Wawerskiego na park mokradłowy, będący inwestycją celu publicznego, co umożliwi pozyskanie finansowania na wykup gruntów od prywatnych właścicieli i przetrwanie tego cennego miejskiego mokradła. Próby ochrony Zakola wbrew woli i interesom obecnych właścicieli gruntów mogą okazać się niezwykle trudne, nieefektywne i w efekcie szkodliwe dla przyrody. Apelowaliśmy o skuteczną komunikację z lokalną społecznością, określenie transparentnych zasad wykupu i tymczasowej dzierżawy gruntów, a także zaangażowanie mieszkańców Warszawy w proces projektowania parku mokradłowego oraz w ochronę tego terenu i związanych z nim usług ekosystemowych.

Zakole Wawerskie ma szansę stać się wyjątkowym mokradłowym parkiem, który umożliwi spacery, wypoczynek i nieinwazyjne obcowanie z dziką przyrodą. To idealne miejsce do prowadzenia edukacji przyrodniczej, w tym pokazywania roli, jaką woda i mokradła w miastach mogą odegrać w procesie adaptacji do zmian klimatu. Zachowanie dzikiego charakteru tego kompleksu oraz pozostawienie dużych przestrzeni jako ostoi różnorodności biologicznej pomoże chronić żyjące tu płazy, ptaki i inne zwierzęta. Utworzenie parku mokradłowego na Zakolu nie wymagałoby znaczącej ingerencji w jego przyrodę – wystarczy wytyczenie gruntowych ścieżek i drewnianych kładek oraz okresowe koszenie części podmokłych łąk. Tego typu forma dzikiego parku publicznego, z dominującą funkcją retencji wody, byłaby innowacyjnym i wyjątkowym na skalę europejską rozwiązaniem.

Poniżej znajdują się linki do złożonych przez nas pism:
uwagi CMok do projektu mpzp dla Zakola Wawerskiego
uwagi CMok do projektu mpzp dla rejonu ul. Kadetów

Aktualności