banner_003
banner_006
banner_001

Kończą się konsultacje aPGW i na zlecenie jednej z organizacji tworzących Koalicje Ratujmy Rzeki powstała szczegółowa analiza uwzględnienia Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych w aPGW. Materiał ten zawiera szczegółowe rekomendacje i wskazania do uzupełnienia i zmian a PGW w tym wskazuje typy działań jakie powinny być uwzględnione i realizowane w aPGW. Głównym wnioskiem wynikającym z powstałego z inicjatywy WWF raportu pt. „Ocena stopnia uwzględnienia Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych w projektach drugiej aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (II aPGW) wraz z rekomendacjami do II aPGW” jest, że projekty II aPGW w swoim obecnym brzmieniu nie zapewnią terminowego, tj. do roku 2027, osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej w naszym kraju - ze względu na niedostateczne uwzględnienie Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP) w II aPGW oraz ze względu na spodziewane pogorszenie stanu koryt rzek i ich dolin, będące skutkiem planowanych inwestycji i innych przedsięwzięć hydrotechnicznych.

Więcej na stronie Koalicji Ratujmy Rzeki

 

Raport "Ocena stopnia uwzględnienia Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych w projektach drugiej aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (II aPGW) wraz z rekomendacjami do II aPGW"

W ww. Raporcie zapisano m.in.: "Działania renaturyzacyjne zaproponowane w II aPGW skupiają się głównie na udrożnieniach obecnych budowli piętrzących, na co wskazuje stopień wdrożenia KPRWP w odniesieniu do Kryterium 1 - potrzeba renaturyzacji wynikająca z drożności migracyjnej dla ryb dwuśrodowiskowych i chronionych jednośrodowiskowych. (...) 

W przypadku potrzeb renaturyzacji wynikających z osiągniecia dobrego stanu/potencjału ekologicznego (Kryterium 2) w II aPGW zaplanowano działania o charakterze technicznych w 28% OWR. Działania nietechniczne zaplanowano dla kolejnych 28% OWR. Najliczniejszą grupę wydzieloną według Kryterium 2 stanowią jcwp, w których nie zaplanowano żadnych działań – dotyczy to 44% OWR. 

Spełnienie Kryterium 3 - Potrzeby renaturyzacji wynikającej z celów środowiskowych dla obszarów chronionych została odzwierciedlona w II aPGW poprzez zaplanowanie działań technicznych w 31% OWR, które tego wymagają. Działania nietechniczne zaplanowano dla podobnie licznej grupy, stanowiącej 30% OWR. Dla 39% OWR wymagających tego typu działań w II aPGW działań nie zaplanowano. 

Przeprowadzona ocena stopnia wdrożenia KPRW do II aPGW wskazuje na częściowe wdrożenie przypisanych do jcwp działań renaturyzacyjnych lub ich brak. Na bazie wyników przeprowadzonych analiz wskazuje się konieczność kompleksowych korekt II aPGW przed ich publikacją. Konkluzja ta dotyczy również działań, które wprost odnoszą się do realizacji programu renaturyzacji dla Obszarów Priorytetowych (OP). Działania te bowiem ograniczono wyłącznie do wybranych odcinków objętych badaniami pilotażowymi i nie obejmują one wdrożenia wszystkich działań zdefiniowanych w KPRWP, które służą osiągnięciu celów środowiskowych dla jcwp, w których OP zostały wyznaczone.

(...)

aPGW a KPRWP"

 

Aktualności