banner_005
banner_008
banner_009

Od 2007 roku, w każdą ostatnią sobotę marca odbywa się zainicjowana przez WWF Godzina dla Ziemi. Ma ona na celu nakłonienie ludzi do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach, co ma skłaniać do refleksji nad zmianami klimatu. W tym roku WWF Polska planuje wykroczyć poza symboliczny gest wyłączenia świateł i poświęcić ten wyjątkowy dzień akcji w obronie Wisły przed regulacją. Zachęca do podpisania petycji Pozostaw Wisłę bezpieczną i piękną oraz zaprasza 25 marca na godzinę 12.00 na Skwer Kahla przy Moście Świętokrzyskim i Syrence na finał akcji Godzina dla Wisły.

  

Treść petycji przygotowanej przez WWF Polska: 

Uratuj Wisłę przed zniszczeniem, pomóż ochronić jej unikatową przyrodę!

Wiśle grozi katastrofa. Jeśli rząd zrealizuje plany „wodnych autostrad”, Wisła stanie się ciągiem sztucznych jezior wypełnionych brudną wodą z toksycznymi sinicami. To najczarniejszy scenariusz, ale może się zrealizować, jeśli nie zaczniemy działać natychmiast. Przegrodzenie rzeki tamami, wbrew pozorom, stwarza większe ryzyko powodziowe. Nad Wisłą jeszcze nie ryczą buldożery i mechaniczne piły, jeszcze nie widać tragedii żyjących nad jej brzegami zwierząt, jeszcze szumią wierzby.

Jakie są nasze postulaty?

1. Korzystajmy z Wisły w sposób bezpieczny dla przyrody
Domagamy się zaniechania planów „wodnych autostrad”, czyli rozwoju żeglugi towarowej na Wiśle, i zastąpienia ich planami rozwoju żeglugi turystycznej oraz innych form turystyki wodnej, rozwijanych z poszanowaniem wiślanej przyrody wrażliwej na ingerencję człowieka.

2. Przywróćmy bezpieczeństwo i piękno doliny Wisły
Domagamy się podjęcia działań harmonijnie łączących poprawę bezpieczeństwa powodziowego z ochroną przyrody Wisły. Możemy pomóc przyrodzie, sobie samym oraz finansom publicznym usuwając niepotrzebne budowle regulacyjne i odsuwając wały powodziowe dalej od koryta rzeki, dzięki czemu Wisła będzie mogła rozlać wezbrane wody bez zagrożenia dla ludzi.

3. Nie przegradzajmy Wisły tamami
Sprzeciwiamy się budowie kolejnej tamy (stopnia wodnego) na dolnej Wiśle w Siarzewie. Tamy to jedna z najważniejszych przyczyn degradacji ekosystemów rzek i wymierania gatunków zwierząt wodnych. W długookresowej perspektywie wpływ ich budowy na jakość życia ludzi i środowisko naturalne jest jednoznacznie negatywny. Budowa kolejnej zapory na Wiśle zwiększy ryzyko wystąpienia katastrofalnych powodzi.

4. Przywróćmy Wiśle wędrowne ryby
Domagamy się pełnego udrożnienia tamy (stopnia wodnego) we Włocławku dla wędrówki ryb, dzięki czemu jesiotry, łososie, trocie wędrowne i certy będą mogły powrócić na utracone przed ponad 40 laty tarliska u podnóża gór.

5. Nie niszczmy przyrody, piękna rzek i potoków w zlewni górnej Wisły
Sprzeciwiamy się prowadzonej pod pretekstem ochrony przed powodzią, niepotrzebnej regulacji rzek i budowy zbiorników rekreacyjnych i małych elektrowni wodnych, niszczących podgórskie rzeki, w tym dawne tarliska ryb wędrownych. Domagamy się oparcia programu zmniejszania ryzyka powodziowego dla zlewni górnej Wisły na efektywnych i jednocześnie proprzyrodniczych rozwiązaniach, takich jak suche zbiorniki przeciwpowodziowe, renaturyzacja koryt rzek i oddawanie rzekom odebranych im terenów zalewowych.

 

Aktualności