banner_007
banner_006
banner_004

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że decyzje ministra środowiska dotyczące planowanego fragmentu trasy „Via Baltica”, przecinającego Dolinę Rospudy, były nieprawidłowe i oddalił skargę kasacyjną GDDKiA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z grudnia 2007. Tym samym decyzja środowiskowa jest nieważna. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne będzie wykonanie nowej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz rozważenie wariantów alternatywnych. Prace nad nowymi wariantami przebiegu trasy są obecnie w toku. Raport ekspertów, od którego uzależniona jest nowa decyzja środowiskowa, zostanie przekazany GDDKiA 28 listopada b.r.

Szczegóły:  http://www.rp.pl/artykul/163441,191655_Wyrok_zatrzymal_trase_przez_Rospude.html

Aktualności