banner_008
banner_007
banner_004

Na kongresie w Johanesburgu International Mire Conservation Group przyjęło rezolucję do rządu polskiego w sprawie ochrony Doliny Rospudy.

 

IMCG resolution to Poland

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej

International Mire Conservation Group (IMCG) [Międzynarodowa Grupa Ochrony Bagien] jest organizacją o światowym zasięgu, skupiającą specjalistów zajmujących się problematyką bagien (torfowisk), którzy działają na rzecz ochrony siedlisk torfowiskowych. IMCG służy pomocą doradczą i wiedzą ekspercką wszystkim rządom, mając na celu ustanowienie lub podtrzymanie programów ochrony bagien.
Jednym z najcenniejszych obszarów bagiennych w Polsce jest torfowisko w dolinie rzeki Rospudy w Puszczy Augustowskiej. W Dolinie Rospudy występują torfowiska niskie o całkowicie niezaburzonych stosunkach wodnych, czego efektem jest istnienie wielkich otwartych obszarów mokradłowych. Najwartościowszymi siedliskami Doliny Rospudy są mechowiska (zbiorowiska turzycowo-mszyste), pokrywające ponad 100ha. Rozległość doliny oraz niezaburzone stosunki wodne należą do największych wartości tego obszaru. System hydrologiczny, wskazujący na brak jakichkolwiek zmian wywołanych przez człowieka, gwarantuje trwanie unikalnych siedlisk przyrodniczych wraz z uzależnionymi od nich roślinami i zwierzętami. Ponadto, dolina ta odznacza się nieprzekształconym krajobrazem i strefowością zbiorowisk roślinnych. 
Dolinę Rospudy należy uznać za kompleks unikalny w skali europejskiej. Potrzeby ochrony tego miejsca wynikają z szeregu ratyfikowanych przez Polskę konwencji międzynarodowych, w szczególności Konwencji Ramiarskiej (1987) oraz Dyrektywy Siedliskowej UE (1992). Wiele ze zbiorowisk roślinnych, występujących w tej dolinie, to siedliska uwzględnione w Aneksie I do Dyrektywy Siedliskowej UE, których zachowanie jest obligatoryjne dla Krajów Członkowskich UE. Dolina rzeki Rospudy powinna być chroniona jako ostoja sieci Natura 2000. Wśród występujących tu roślin naczyniowych, 35 to gatunki prawnie chronione, 14 gatunków figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a 23 - na polskiej "czerwonej liście". Cztery gatunki roślin objęte są ochroną przez Dyrektywę Siedliskową UE. Co więcej, Dolina Rospudy jest jedynym w Polsce stanowiskiem występowania storczyka - miodokwiatu krzyżowego Herminium monorchis.
Pomimo, iż Dolina Rospudy jest jednym z najcenniejszych kompleksów bagiennych Polsce, nie uzyskała dotychczas żadnego statusu ochrony. Unikalny, nieprzekształcony kompleks torfowisk, położony w południowej części doliny, jest poważnie zagrożony nieodwracalnym zniszczeniem w związku z planami budowy, przecinającej go, drogowej obwodnicy Augustowa. Zmiany hydrologiczne, które są nie do uniknięcia w czasie budowy autostrady, przekształcą warunki siedliskowe, co spowoduje zniszczenie wartościowej roślinności torfowiskowej. Ponadto, droga spowoduje fragmentację krajobrazu, co jest jednym z największych niebezpieczeństw dla zagrożonych gatunków. 
W związku z powyższym, IMCG zwraca się do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej o wykazanie politycznej woli ochrony unikalnej Doliny Rospudy, jako narodowego dziedzictwa przyrodniczego oraz ważnego wkładu Polski na rzecz Zjednoczonej Europy. 
Ponadto, IMCG zwraca się do Ministra Infrastrunktury Rzeczypospolitej Polskiej by poczynił rzeczywiste starania i rozważył zmianę decyzji związanej z obwodnicą drogową Augustowa, niezależnie od kosztów związanych z przygotowaniem właściwej dokumentacji oraz wykupem gruntów. IMCG sugeruje budowę obwodnicy tak daleko, jak to możliwe od unikalnych nieprzekształconych torfowisk, położonych na południu doliny. 
Wreszcie, IMCG zwraca się do Ministra Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie ochrony Doliny Rospudy oraz zatwierdzenie jej jako ostoi sieci Natura 2000.

Paarl (Południowa Afryka) 26 września 2004

 

Aktualności