banner_001
banner_007
banner_009

Wojewoda Podlaski zaskarżył uchwałę Rady Gminy Czyże ws. zmiany studium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały z powodu istotnego naruszenia przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rada Gminy nie wykonała ciążącego na niej obowiązku ponownego rozpatrzenia uwag do studium. Obowiązek ten dotyczy uwag, które zostały zgłoszone w trakcie konsultacji i które Wójt Gminy Czyże odrzucił.

 Całą treść skargi Wojewody można znaleźć tutaj.

 Więcej o planowanej kopalni, związanych z nią zagrożeniach i historii procesu administracyjnego na stronie: https://czyzenarewtorf.wordpress.com/

Aktualności