banner_001
banner_007
banner_005

19 marca 2015 w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie członków organizacji przyrodniczych (WWF, CMok, KP, TBOP, TnZ) z wykonawcami aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy/aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju (Mott MacDonald), z udziałem KZGW, MŚ i GIOŚ. Poruszono głównie kwestię licznych prac "utrzymaniowych", które są wykonywane na ciekach mało zauważanych przez zarządzających wodami "rządowymi" i Państwowy Monitoring Środowiska. Niestety, plany utrzymaniowe i plany gospodarowania wodami oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym nie są zbyt skoordynowane. W aPWŚK nie da się wpisać po prostu zakazu wykonywania prac takich czy innych. Może jednak uda się przynajmniej wypracować kodeks dobrych praktyk oraz wybrać parę rzek (nieobjętych ochroną rezerwatową), które powinno się zostawić samym sobie. To podobno nie będzie ostatnie takie spotkanie. Trudniejsze może być z przedstawicielami WZMiUW-ów.

Aktualności