banner_005
banner_008
banner_003

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 lutego 2014 roku rozpoczęło konsultacje publiczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PROW 2014-2020. Ministerstwo zaprasza do przekazywania uwag do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PROW 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2014 r.

W projekcie PROW na lata 2014-2020, zaproponowano dwa pakiety, które mogą pomóc w ochronie terenów podmokłych:

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

W ramach tych pakietów na szczególną uwagę zasługują nowe działania zaproponowane dla torfowisk:

Wymogi obowiązkowe:

- koszenie odrośli drzew i krzewów dopuszczalne co roku lub raz na 2 lata, z obowiązkiem zebrania i wywiezienia wyciętej biomasy i zakazem pozostawiania rozdrobnionej biomasy;

- konieczność zebrania i wywiezienia skoszonej biomasy (w terminie 2 tygodni po skoszeniu powinna zostać ułożona w stogi, wywóz poza teren torfowiska może być wykonany zimą, po zamarzniętym gruncie, jednak nie później niż do 1 marca kolejnego roku); 

- zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy, zachowanie siedlisk w stanie niepogorszonym, usuwanie odpadów pochodzenia antropogenicznego, zakaz nawożenia i wapnowania, zakaz zalesiania, zakaz wydobywania torfu, zakaz niszczenia kęp.

Wymogi uzupełniające:

- koszenie ręczne runi od 15.08 do 15.02 kolejnego roku (raz, dwa lub trzy razy w ciągu 5 lat zobowiązania, jednak nie częściej niż co dwa lata), (konieczność zebrania i wywiezienia skoszonej biomasy (w terminie 2 tygodni po skoszeniu powinna zostać ułożona w stogi, wywóz poza teren torfowiska może być wykonany zimą, po zamarzniętym gruncie, jednak nie później niż do 1 marca kolejnego roku));

- usuwanie zarośli i podrostu drzew - raz na 5 lat w pierwszym lub drugim roku wdrażania wariantu.

 

Wprowadzono degresywność - maksymalna powierzchnia w ramach jednego gospodarstwa rolnego objęta wsparciem będzie mogła wynosić tylko 20 ha.

 

Uwagi do prognozy można składać na formularzu udostępnionym przez Ministerstwo Rolnictwa.

Aktualności