Zarząd Centrum Ochrony Mokradeł:

 

pawel pawlikowski small

Paweł Pawlikowski

Jestem botanikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, człon­kiem IMCG (International Mire Conservation Group). Moje zainte­resowania naukowe dotyczą przede wszystkim ekologii roślin, ochrony przyrody i florystyki. Od roku 2000, kiedy po raz pierwszy prowadziłem projekt badawczy w północno-wschodniej Polsce (w Pusz­czy Rominckiej, w ramach działalności Koła Naukowego Biologów Terenowych UW), jestem zadeklarowanym miłośnikiem dzikich zakątków Su­­walszczyzny i przyległych obszarów Mazur i Podlasia. Tam wykonywałem pracę doktorską, dotyczącą zróżnicowania roślinności i warunków siedli­­skowych na torfowiskach. Północno-wschodnia Polska to miejsce, gdzie prowadzę większość badań naukowych i aktywnie działam na rzecz za­chowania walorów przyrodniczych tego za­kątka kraju. Wcześniej, po­­cząw­szy od czasów liceum, zaangażowany byłem przede wszystkim w eksplorację i ochronę przyrody na Mazowszu, zwłaszcza w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i w lasach rembertowsko-okuniewskich. W roku 2001, w gronie starych i nowych znajomych, wpadliśmy na pomysł po­­wołania CMok. Swoje doświadczenia udziału w studenckim ruchu na­ukowym staram się kontynuować, współorganizując począwszy od roku 2008 coroczne Studenckie Obozy Naukowe. Od czasu obrony pracy doktorskiej pracuję jako adiunkt w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu War­szawskiego.

p.pawlikowski[at]uw.edu.pl

 

P1170723 small

Łukasz Kozub

Jestem absolwentem Mię­dzy­wy­­dzia­łowych Studiów Ochrony Śro­do­wis­ka na Uniwersytecie War­­szawskim. Obecnie piszę pracę doktorską i pracuję w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowi­ska na Wydziale Biologii UW. Te­­matyka mojej pracy doktorskiej dotyczy metod restytucji przyrodniczej torfowisk niskich i związana jest ze zrealizowanym przez CMok projektem LIFE „Motylowe Łąki”. Moje zainteresowanie przyrodą rozwinęło się dzięki hobby – wędkarstwu, które skłoniło mnie do spędzania czasu w otoczeniu przyrody nad rzekami i rzeczkami, a także do poznawania ciekawych zakątków kraju. Zawodowo zajmuję się głównie torfowiskami niskimi, ale ostatnio także szerzej innymi ekosystemami nieleśnymi, jak łąki i murawy. Za­in­te­re­so­wa­nia mam jednak znacznie szersze… W ramach badawczych i turystycznych wypraw odwiedzałem śródziemnomorskie, węgierskie i estońskie murawy, tajgę, tundrę oraz torfowiska Skandynawii, jak i również stepy oraz góry Syberii. Terenem, z którym jestem związany od początku mojej przygody z przyrodą, jest Mazowsze, jednak wybieram się także w ciekawe rejony Polski północno-wschodniej, Pomorza, Świętokrzyskiego czy Lubelszczyzny. Obecnie angażuję się w działania związane z realizacją projektu Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu, a także w wolontaryczne akcje związane z czynną ochroną przyrody realizowane przez CMok.

lukasz.kozub[at]biol.uw.edu.pl

 

magda galus small

Magda Galus

Jestem absolwentką Międzywy­działowych Studiów Ochrony Śro­dowiska na Uniwersytecie War­szawskim (MSOŚ UW). Ochroną środowiska interesuję się od szko­ły podstawowej. Zaczęło się od recyklingu i świadomej konsumpcji, później była edukacja ekologiczna, wpływ inwestycji na środowisko, konflikty społeczne na tle ekologicz­nym, sprawiedliwy handel i zmiany klimatu. Pod koniec studiów zaanga­żowałam się w działania CMok, zwłaszcza w edukację ekologiczną (jestem m.in. autorką gry mokradłowej) i ak­cje czynnej ochrony przyrody. Obecnie razem z Pawłem realizujemy projekt Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu, w ramach którego dbamy o torfowiska, murawy kserotermiczne i dąbrowy świetliste.

m.galus[at]bagna.pl

 

ania szczepaniuk

Ania Szczepaniuk

Pochodzę z Po­łu­dnio­wego Podla­sia. Wychowując się na wsi, miałam ciągły kontakt z przyrodą. Mokradłami zainteresowałam się - a zainteresowanie to szybko za­mie­ni­ło się w fascynację - pod­czas badań do pracy licencjackiej, której tematem było określenie prefe­rencji Hamatocaulis vernicosus i Limprichtia cossonii na torfowiskach północno-wschodniej Polski. Niedługo później za­an­ga­żo­wa­łam się w działalność CMok, biorąc udział w obozie botanicznym i akcjach ochrony czynnej muraw i torfowisk. Jestem magistrantką w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuję w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, w Zakładzie Ochrony Przyrody i Kra­jo­bra­zu Wiejskiego, gdzie łączę działanie na rzecz ochrony przyrody z zamiłowaniem do polskiej wsi. W CMoku pomagam przy bieżących zadaniach.

a.szczepaniuk[at]bagna.pl

 

IMG 6480k small

Janek Kucharzyk

Rocznik 1987. Jestem magistran­tem w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu War­szaw­skie­go. Od najmłodszych lat mia­łem okazję obcowania z przy­ro­dą - od początku moje za­in­te­re­so­wa­nia skupiały się wokół botaniki. W maju 2001 roku, na podciechanowskiej łące, po raz pierwszy zobaczyłem "storczyki" - w rzeczywistości stoplamki krwiste i szerokolistne - które do tej pory kojarzyłem z kwiaciarnianymi półkami. Od tego czasu rozpoczęła się moja przygoda z rodzimymi przedstawicielami rodziny stor­czy­ko­wa­tych, a ich obserwacja i badanie stały się moją największą pasją. Od kilku lat najwięcej naukowej uwagi i czasu w terenie poświęcam dwóm gatunkom: storczykowi purpurowemu i kręczynce jesiennej. Jeżdżąc po Polsce w poszukiwaniu storczykowatych, odnalazłem w sobie również zamiłowanie do obserwacji innych przedstawicieli naszej flory, szczególnie tych najrzadszych. Obecnie szczęśliwie mogę łączyć swoją pasję z pracą, jaką stała się dla mnie botanika. Oprócz roślin, istotne miejsce w moim życiu zajmują fotografia, góry i podróże.

j.kucharzyk[at]bagna.pl

 

kotowskiWiktor Kotowski

Jestem jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła – dziś Centrum Ochrony Mokradeł, przez pierwsze 10 lat pełniłem funkcję prezesa. Pracuję jako adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z mokradłami jestem związany od lat – fascynowały mnie w dzieciństwie (wakacje spędzałem na Mazurach i w Dolinie Biebrzy) i młodości, gdy przemierzałem doliny rzeczne jako wędkarz. Pod koniec studiów (na Wydziale Biologii UW), pobyt na wymianie studenckiej na Uniwersytecie w Groningen w Holandii – w grupie badawczej Aba Grootjansa i Rudy’ego van Diggelena sprawił, że mokradła skutecznie wygrały z moją drugą pasją – górami – także jako przedmiot specjalizacji naukowej. Od pracy magisterskiej, przez doktorat po habilitację zajmowałem się badawczo torfowiskami niskimi. Stosując szeroko pojęty warsztat ekologii roślin staram się zrozumieć przyczyny i skutki degradacji tych ekosystemów oraz znaleźć najskuteczniejsze metody ich ochrony i restytucji przyrodniczej. Odtwarzanie zniszczonych ekosystemów jest wg mnie jedną z najpilniejszych potrzeb współczesnego świata, a za najważniejsze wyzwanie stojące przed naukowcami-ekologami uważam przekonanie społeczeństw i polityków, że problem degradacji środowiska – w tym zmian klimatu – jest realny i poważny, a jego rozwiązanie, o ile możliwe, wymaga zasadniczej zmiany postrzegania miejsca człowieka w przyrodzie. W Cmoku angażuję się m.in. w coroczną organizację Światowego Dnia Mokradeł, współpracę z Wetlands International – European Association (jako członek Zarządu) i różnego rodzaju akcje edukacyjne – ostatnio związane przede wszystkim z ochroną rzek.

 w.kotowski[at]bagna.pl

 

 

W pozostałych rolach:

  

DSCF6664 small

Paulina Dzierża

Jestem botanikiem, absolwentką biologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Pod koniec studiów trafiłam do CMok u początków jego działalności i przez kilka lat byłam zaangażo­wana w realizację projektów czynnej ochrony przyrody, działalność na­ukową, a także interwencje przyrodnicze i pracę biurową. Od roku 2008 pełnię w stowarzyszeniu funkcję wspierającą i pomocniczą, podejmując się drobnych zadań jako wolontariusz. Głównym obszarem mojego dzia­łania są obecnie ekosystemy łąkowe. Od roku 2010, w ramach pracy w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, zajmuję się monitoringiem łąk objętych dopłatami rolnośrodowiskowymi w ramach pakietów przyrodni­czych.

p.dzierza[at]bagna.pl

 

 

ppanek small

Piotr Panek

W CMoku jestem od samego po­czątku, namówiony przez Pawła Pawlikowskiego. Po oficjalnej reje­stracji stowarzyszenia, przez dwie pierwsze kadencje, kierowałem je­go komisją rewizyjną. Już wtedy jednak moja aktywność bardziej skupiała się na pracy za biurkiem i promocji, niż w terenie. W związku z tym, w pewnym momencie zacząłem wspierać administratorów witryny bagna.pl, a na początku 2011 roku założyłem dla niej fanpage na Facebooku. Z wykształcenia jestem hydrobiologiem. Magistrem biologii środowiskowej zostałem na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuję w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, nadzorując monitoring elementów biologicznych stosowanych do oceny stanu ekologicznego wód. W wolnym czasie zajmuję się m.in. popularyzacją nauki, zwłaszcza biologii i ekologii, ale nieobce są mi i inne rejony.

piotr-panek[at]wp.pl

 

Krajewski small

Łukasz Krajewski

Jestem jedynym członkiem koła zagłębiowskiego CMok. Studiowa­­łem na Wydziale Leśnym Uniwer­­sytetu Rolniczego w Krakowie. Pracuję w Zakładzie Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego Instytutu Technologiczno-Przyro­dni­cze­go w Falentach. Mój obszar zain­teresowań koncentruje się zarów­no na siedliskach wodno-błotnych i bagiennych, ale i na murawach kse­rotermicznych. Szczególnie zajmuję się makrofitami (z akcentem ramie­nicowym), ważkami, poczwarówkami i pasożytniczymi zarazami. W CMoku brałem udział w licznych akcjach ochrony czynnej, współpracowałem także przy wykonywanych in­wen­ta­ry­zac­jach przyrodniczych.

lukkrajewski[at]wp.pl

 

 

Magda Zaluska

Magda Załuska

Z CMokiem jestem związana od kilku lat, ale dopiero teraz czynnie angażuję się w jego działania. Z zamiłowania jestem fotografem - głównie przy­rodniczym, z wykształcenia - psychologiem. Moją pasją są podróże, poznawanie nowych kultur i ich obyczajów, gotowanie oraz czytanie książek.

m.zaluska[at]bagna.pl

 

 

   

Aktualności